Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statut szkoły publicznej dla dorosłych

Pobierz wersje elektroniczną załącznika nr 6 do statutu szkoły Statut szkoły publicznej dla dorosłych Statut szkoły publicznej dla dorosłych

Załącznik nr 6

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ
DLA DOROSŁYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych.

§ 2

Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku.

§ 3

Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkole zaocznej odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni, w zasadzie w soboty i niedziele, według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania, a w szkole stacjonarnej codziennie wg planu nauczania.

§ 4

1. Słuchacze szkoły zaocznej otrzymują indeksy według wzoru odrębnie ustalonego przez MEN.
2. Po ukończeniu szkoły wypełnione indeksy wydaje się słuchaczowi.

§ 5

1. Szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników przez:
1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania,
2) udzielenie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia,
3) udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio podczas konsultacji zbiorowych,
4) organizowanie konferencji, konsultacji zbiorowych,
5) ocenianie prac kontrolnych.

2. Szkoła organizuje dla słuchaczy wydziału zaocznego dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.

§ 6

Do szkoły dorosłych przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat

§ 7

W szkole dla dorosłych zadania wychowawcy klasy określone w odrębnych przepisach wykonuje opiekun klasy.


§ 8

W sprawach dotyczących :
– struktury szkoły
– celów i zadań szkoły
– organów szkoły
– organizacji szkoły
– WSO
– oceniania
– kar i nagród
stosuje się przepisy zawarte w Statucie Zespołu Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku

§ 8 a

Słuchaczy szkoły dla dorosłych nie dotyczą przepisy obejmujące:
1) zakres i zadania opiekuńcze szkoły,
2) zasady współdziałania szkoły z rodzicami uczniów,
3) liczbę uczniów w oddziałach szkoły,
4) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
5) opiekę wychowawczą nad uczniami we współdziałaniu z rodzicami,
6) skreślenie z listy uczniów i informowania o tym rodziców.


OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

§ 9

W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

§ 10

W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne według skali:
niedostateczny,
dopuszczający,
dostateczny,
dobry,
bardzo dobry,
celujący,
ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

§ 11

W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

§ 12

1. Podstawę oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na nie oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał negatywną ocenę z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
3. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych dopuszcza słuchaczy do egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie określonej przez Dyrektora Szkoły.
4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
5. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
6. Egzamin semestralny z języka polskiego, z języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie z zastrzeżeniem § 13.
7. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§ 13

1. W szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu.
2. W technikach dla dorosłych słuchacz zdaje w semestrach I – IV egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych.
3. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

§ 14

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą i w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
2. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

§ 15

Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej przeprowadza się w sesjach egzaminacyjnych:
– dla semestru jesiennego – w styczniu
– dla semestru wiosennego – w czerwcu
Szczegółowe terminy sesji egzaminacyjnej określa ogłoszony przez Dyrektora szkoły kalendarz roku szkolnego.

§ 16

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzaminy poprawkowe w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych.
2. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze:
– dla semestru jesiennego do końca lutego,
– dla semestru wiosennego do 31 sierpnia,
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
4. Egzaminy poprawkowe z przedmiotów, z których obowiązują egzaminy pisemne (j. polski, matematyka, j. obce oraz wybrane przedmioty zawodowe) składają się z części pisemnej i ustnej. Jeżeli słuchacz na egzaminie semestralnym otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego oraz ustnego zdaje egzamin w formie pisemnej i ustnej. Słuchacz, który na egzaminie semestralnym uzyskał z egzaminu pisemnego ocenę pozytywną, a z egzaminu ustnego ocenę niedostateczną decydującą o niedostatecznej ocenie końcowej, może zdawać egzamin poprawkowy ustnie, gdyż zalicza mu się pozytywną pracę pisemną z egzaminu semestralnego.
5. Egzaminy poprawkowe nie dotyczą zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu, oraz zajęć, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
6. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych w §12 pkt. 2 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
8. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
9. Słuchacz może powtórzyć semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 17

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
Jeżeli słuchacz zrezygnuje z przysługującego mu zwolnienia z zajęć, uczęszcza na nie i przystępuje do egzaminów, wpisuje mu się do indeksu ocenę z egzaminu.
2. Słuchacz szkoły dla dorosłych może mieć zaliczone zajęcia edukacyjne, z których wymagania są zbliżone do zajęć edukacyjnych z poprzedniej szkoły na swój wniosek zaopiniowany przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§ 18

1. Obowiązkiem słuchacza jest uczęszczanie do szkoły oraz rzetelna praca nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności.
2. Słuchacz zobowiązany jest do poszanowania mienia szkolnego. W razie stwierdzenia celowego zniszczenia mienia, słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną za jego uszkodzenie.
3. Słuchacza obejmuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków na terenie szkoły oraz przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
4. Obowiązkiem słuchacza jest przestrzeganie zasad dobrego zachowania.
5. Obowiązkiem słuchacz jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i posiadanie podręcznika, jeśli takie wymogi określi nauczyciel.
6. Obowiązkiem słuchacza jest napisanie wymaganych prac kontrolnych. Jeżeli praca kontrolna została napisana na ocenę ndst, to słuchacz zobowiązany jest napisać drugą pracę na inny temat wyznaczony przez nauczyciela. Słuchacz oddaje pracę kontrolną w terminie ustalonym przez nauczyciela, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
7. Słuchacz zobowiązany jest do napisania w czasie semestru prac, sprawdzianów, testów, zadań oraz wypracowań, jeżeli takie wymagania ustalił nauczyciel.
8. Słuchacz jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych tj. wykonywania zajęć, ćwiczeń, brania udziału w dyskusjach itp. Zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
9. Po zakończeniu semestru i po sesji egzaminacyjnej słuchacz jest zobowiązany złożyć indeks w sekretariacie szkoły.


PRAWA SŁUCHACZA

§ 19

1. Słuchacz ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
2. Słuchacz ma prawo do życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym.
3. Słuchacz ma prawo do korzystania z bazy dydaktycznej szkoły ( biblioteka, pracownia komputerowa itp.).
4. Słuchacz ma prawo do wyrażania opinii dotyczących procesu nauczania.
5. Słuchacz ma prawo do zapoznania go z systemu wewnątrzszkolnego oceniania.
6. Słuchacz ma prawo przedstawiania wychowawcy klasy i opiekunowi swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.


OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA – EGZAMINATORA

§ 20

1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania słuchaczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
2. Nauczyciel winien zapoznać słuchaczy z programem nauczania.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do semestralnego oceniania prac kontrolnych. Terminy oddawania prac kontrolnych ustala nauczyciel. Oceny z prac kontrolnych jest zobowiązany wpisać do protokołu prac kontrolnych i do dziennika.
4. Nauczyciel - egzaminator zobowiązany jest ustalić pytania i zadania na egzamin semestralny (końcowy).
5. Terminy egzaminów ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Nauczyciel (egzaminator) wpisuje oceny semestralne i końcowe z egzaminu do protokołu egzaminacyjnego, dziennika, arkusza ocen i indeksu. Do protokołu egzaminacyjnego załącza się pytania i zadania egzaminacyjne. Warunkiem naliczenia wynagrodzenia za egzaminy i prace kontrolne jest dokonanie wpisów do dokumentacji wg ww. ustaleń oraz złożenie w sekretariacie szkoły protokołów egzaminacyjnych i załączników oraz protokołów prac kontrolnych.

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY (OPIEKUNA)

§ 21

1. Obowiązkiem wychowawcy jest prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przydzielonej mu klasy tj. dziennika, arkusza ocen oraz nadzór nad prawidłowym wypełnianiem indeksów.
2. Po każdej sesji egzaminacyjnej wychowawca pobiera indeksy z sekretariatu szkoły i dokonuje czynności sprawdzających związanych z wpisaniem ocen egzaminacyjnych stawiając stosowną pieczątkę „ zaliczono sem. ......” i swój podpis.
3. Miesiąc przed sesją egzaminacyjną wychowawca przekazuje indeksy słuchaczom.
4. Wychowawca wpisuje do indeksu informacje dotyczące ukończenia szkoły i zdania egzaminu dyplomowego.
5. Obowiązkiem wychowawcy jest wypisanie świadectw.
6. Wychowawca prowadzi wszystkie sprawy wychowawcze i organizacyjne w klasie.

§ 22

Za odbywanie i zaliczenie praktyk w Policealnym Studium Zawodowym odpowiedzialny jest szkolny kierownik praktyk.

§ 23

Zaliczenie praktyk następuje na podstawie złożonego zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej.

§ 24

Kierownik praktyk wpisuje zaliczenie z praktyki do dziennika, indeksu i arkusza ocen w formie oceny.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 20.02.2011
Podpisał: Sławomir Kulpinski
Dokument z dnia: 20.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 645