Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Program profilaktyki - zał. nr 2

Załącznik nr 2


PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE

W WIĘCBORKU

Opracował Zespół Wychowawczy w składzie:


• Struglińska Barbara - przew.
• Głyżewska- Fijas Dorota
• Jutrowski Krzysztof
• Kopczyńska Bożena
• Libera Marek
• Pawłowska- Potoczna Barbara
• Sas Honorata
• Świerczewska Zofia
• Dorota Witkowska
• Dorota Burchard

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROFILAKTYKI

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (dz. U. nr 26 poz. 226)
3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 27, poz. 468)
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 26 października 2000r. (Dz. U. nr 103, poz. 1097)
5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych


WPROWADZENIE

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyodrębniono następujące obszary problemowe, które objęte zostaną działalnością profilaktyczną w roku szkolnym 2007/2008:
1. Używki
2. Frekwencja
3. Wzajemne relacje uczeń – nauczyciel
4. Agresja i przemoc .
• Agresja w relacjach rówieśniczych
• Niszczenie mienia społecznego
5. Kultura języka
6. Strój szkolny


CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

• Kształtowanie relacji uczeń- nauczyciel w celu tworzenia bezpiecznego klimatu szkoły
• Podejmowanie działań mających na celu eliminację lub złagodzenie zachowań ryzykownych: agresji i przemocy oraz wandalizmu
• Ukazywanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw nałogów
• Promowanie zachowań prozdrowotnych
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w różnych aspektach życia szkolnego
• Wypracowanie metod zmierzających do poprawy frekwencji uczniów w szkole


OBSZAR PROBLEMOWY : UŻYWKI

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI : UCZNIOWIE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN

I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A

EDUKACYJNA


A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W

I
N
T
E
R
W
E
N
C
Y
J
N
A

ZMIAN
PRZEPISÓWPrzeprowadzenie na terenie szkoły akcji:
I RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI
1. Zorganizowanie hepeningu – przemarsz uczniów i nauczycieli przez miasto – promocja zdrowego stylu życia.
2. W szkole – ekspozycja plakatów zachęcających do rzucenia palenia.
3. Wykonanie przez uczniów różnego rodzaju haseł, transparentów, plakatów zachęcających do niepalenia.
4. Rozdawanie uczniom i mieszkańcom Więcborka ulotek na temat szkodliwości palenia i zdrowego trybu życia.
5. Wykorzystanie utworów muzycznych promujących modę na niepalenie.
6. Nawiązanie współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sępólnie Kraj., Posterunkiem Policji i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku – uzyskanie pomocy przy organizacji hepeningu.
7. Przeprowadzenie w klasach w ramach GDDW lekcji na temat nikotynizmu.

II 1 GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
1) Przygotowanie gazetki informacyjnej na temat HIV i AIDS.
2) W klasach I – II przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat HIV i AIDS.
3) W klasach III przeprowadzenie zajęć na temat „Miłość, wierność, zaufanie – problematyka HIV i AIDS”.

III ZAŻYWASZ - PRZEGRYWASZ
1) Ekspozycja plakatów na temat szkodliwości zażywania narkotyków.
2) Zorganizowanie dla uczniów klas I warsztatów prowadzonych przez pracowników Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Bydgoszczy.
3) Przeprowadzenie w klasach w ramach GDDW zajęć na temat narkotyków.
4) Zorganizowanie dla klas I – II spotkań z policjantem na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”.

IV Aktualizacja wykazu punktów diagnostyczno – konsultacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zdrowotnej i prawnej ( załącznik nr 1)
a) umieszczenie go na tablicy informacyjnej dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz na stronie internetowej szkoły.


1) Przeprowadzenie w klasach w ramach GDDW zajęć na temat:
a) „Dziękuję NIE” – doskonalimy sztukę odmawiania
b) Stres – jak sobie z nim radzić bez używek
c) Mój sposób na dobrą zabawę bez używek

1) Rozwijanie działalności
a) kół zainteresowań
 szachowego,
 plastycznego,
 fotograficznego
b) szkolnego koła PCK
c) Szkolnego Klubu Europejskiego


d) Międzyszkolnego Klubu Wolontariuszy „Amicus”
e) Szkolnego Pogotowia Naukowego
2) Organizowanie dla młodzieży jak największej liczby konkursów szkolnych, zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.


3) Zorganizowanie konkursu „Używkom NIE” – prezentacje multimedialne.

4) Organizowanie wycieczek klasowych.

5) Sport sposobem na zdrowe życie – poszerzenie oferty zajęć sportowych dla młodzieży.

6) Promowanie pozytywnych wzorców osobowych wśród młodzieży (laureatów olimpiad, konkursów, stypendystów, działaczy społecznych itp. – gazetka szkolna, strona internetowa szkoły, wyróżnienia na apelu szkolnym.

7) Zorganizowanie giełdy hobbystów.1) Podpisywanie indywidualnych kontraktów z uczniami eksperymentującymi z różnego rodzaju używkami
2) Kierowanie uczniów z grupy podwyższonego ryzyka do specjalistów oraz instytucji zajmujących się problematyką uzależnień.
Współpraca z:
a) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sępólnie Kr.
b) Punktem Konsultacyjnym dla Narkomanów ”Wyjście” w Sępólnie Kr.
c) Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy
d) Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „Monar” w Bydgoszczy
e) Bydgoskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Stosowanie „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”(załącznik nr2)


1) Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły – opracowanie ewentualnych zmian zwiększających bezpieczeństwo uczniów w zakresie zagrożeń używkami.


Zespół wychowawczy

H. Sas
Pedagog
J.Tymecki


pedagog


SU

pedagog

wychowawcy

H. Sas
pedagog
wychowawcy

pedagog

H. Sas
pedagog

pedagog

wychowawcy

pedagog


pedagog


pedagog
informatycy

wychowawcy

J. Tymecki


Z. Krasicka
A. Banaszkowska

pedagog


n-le przedmiotów


n-le przedmiotów informatycznych
wychowawcy

n-le WF


n-le przedmiotów, pedagog, informatycy, SU

zespół wychowaw.

dyrektor
wychowawcy
pedagog

.

dyrektor
nauczyciele
pracownicy szkoły

Komisja statutowa,
nauczyciele

listopad
lub maj

grudzień

marzec


wrzesień

lekcje
GDDW


cały rokzgodnie z terminami konkursów, olimpiad zamieszczonych w rocznym planie rozwoju szkoły

I semestr

cały rok

cały rok


cały rok


II semestr


w zależności od potrzeb
w zależności od potrzeb


cały rok w zależności od potrzeb


cały rok

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: NAUCZYCIELE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
INFORMA-CYJNA 1) Aktualizacja wykazu punktów diagnostyczno – konsultacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zdrowotnej i prawnej pedagog wrzesień
INTERWEN-CYJNA 1) Nadzorowanie realizacji postanowień zawartych w kontraktach osoby objęte kontraktem zgodnie z terminami zawartymi w kontraktach
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja regulaminu szkoły Komisja statutowa cały rok

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: RODZICE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A 1) Zapoznanie rodziców z:
a) Statutem szkoły, w szczególności zapisami dotyczącymi problematyki zażywania przez młodzież różnego rodzaju używek
b) Działaniami szkoły w sytuacjach, gdy młodzież używa, posiada lub rozprowadza środki odurzające (Procedury postępowania nauczycieli… załącznik nr 2)
2) Informowanie rodziców o:
a) nasilającym się problemie nikotynizmu, spożywania alkoholu przez młodzież oraz zagrożeń narkomanią
b) akcjach profilaktycznych na terenie szkoły, ich celach i spodziewanych efektach.
3) Zorganizowanie spotkania dla rodziców na temat: „Zanim będzie za późno” – zaproszenie specjalisty ds. używek.
Wychowawcy

wychowawcy

dyrektor
pedagog

I spotkanie z rodzicami


w ramach spotkań z rodzicami

II semestr
I C
N Y
T J
E N
R A
W
E
N 1) Ścisła współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania i realizacji postanowień zawartych w kontraktach.

2) Ścisła współpraca szkoły z rodzicami uczniów z grupy podwyższonego ryzyka. Dyrektor
wychowawca
pedagog

wychowawca
pedagog zgodnie z terminami zawartymi w kontraktach
w zależności od potrzeb
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły Komisja statutowa cały rok

OBSZAR PROBLEMOWY: FREKWENCJA
RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: UCZNIOWIE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A 1) Stałe przypominanie uczniom zapisów regulaminowych dotyczących uczęszczania do szkoły i konsekwentne ich stosowanie, w szczególności:
a) terminowości oddawania usprawiedliwień
b) kar przewidzianych za godziny nieusprawiedliwione

2) Omówienie:
a)wpływu godzin nieusprawiedliwionych na oceny z zachowania
c) wpływu niskiej frekwencji na wyniki w nauce wychowawcy

wychowawcy

cały rok

na bieżąco


A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W
1) Konkurs na najlepszego pod względem frekwencji ucznia w każdej klasie w skali semestru i roku szkolnego.

2) Utworzenie przez Radę Rodziców funduszu nagród dla najlepszych pod względem frekwencji uczniów – wyróżnienie na apelu szkolnym


wychowawcy

dyrektor
cały rok

koniec I semestru,
koniec roku szkolnego
I
N
T
E
R
W.
1) Rozmowy z uczniami o wysokiej absencji:
a) docieranie do przyczyn nieobecności ucznia w szkole – udzielanie mu pomocy zmierzającej do usunięcia powodów nieobecności na zajęciach.
2) Podpisywanie indywidualnych kontraktów z uczniami „wagarowiczami” oraz konsekwentne przestrzeganie zawartych w nich postanowień. wychowawca
pedagog


dyrektor
wychowawca
pedagog na bieżąco

w zależności od potrzeb
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły – opracowanie ewentualnych zmian zmierzających do podniesienia frekwencji na zajęciach Komisja statutowa cały rok

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: NAUCZYCIELE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
INTERWENCYJNA
1) Ustalanie przyczyn nieobecności uczniów w szkole – pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności będących przyczyną absencji na zajęciach.
2) Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów o wysokiej absencji.
3) Nadzorowanie realizacji postanowień zawartych w kontraktach.


4) W uzasadnionych przypadkach wizyty w domach rodzinnych uczniów. wychowawca
nauczyciele
pedagog
wychowawca
pedagog
osoby objęte kontraktem


wychowawca
pedagog
pielęgniarka cały rok


cały rok

zgodnie z terminami zawartymi w kontrakcie
w zależności od potrzeb
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja Statutu szkoły Komisja statutowa cały rok

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: RODZICE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A 1) Zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły w zakresie :
a) sposobu usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole
b)sposobu zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
d) kar regulaminowych przewidzianych za godziny nieusprawiedliwione
1) Omówienie:
a) wpływu godzin nieusprawiedliwionych na oceny z zachowania
b) wpływu niskiej frekwencji na wyniki w nauce
wychowawcy


wychowawcy I spotkanie z rodzicami

spotkania z rodzicami
I
N
T
E
R
W.
1) Współpraca z rodzicami uczniów o wysokiej absen cji – ustalanie przyczyn nieobecności dziecka na zajęciach.
2) Ścisła współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania i realizacji postanowień zawartych w kontraktach podpisanych z uczniami „wagarowiczami”.
3) W uzasadnionych wypadkach wizyty w domach rodzinnych uczniów.

wychowawca
pedagog

osoby objęte kontraktem

wychowawca
pedagog
pielęgniarka cały rok


zgodnie z terminami zawartymi w kontrakcie
w zależności od potrzeb
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja Statutu szkoły Komisja statutowa cały rok

OBSZAR PROBLEMOWY: WZAJEMNE RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ
RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: UCZNIOWIE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A 1) Szczegółowe zapoznanie uczniów z:
a)statutem i regulaminem szkoły
b)przedmiotowymi systemami oceniania oraz oczekiwaniami co do zachowania się klasy i uczniów na danym przedmiocie oraz konsekwentne stosowanie wszelkich ustaleń
2) Źródła konfliktów szkolnych
a) opracowanie listy zachowań i postaw nauczycieli będących źródłem konfliktów szkolnych – na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
3) Zapoznanie uczniów z przyczynami konfliktów szkolnych z punktu widzenia nauczycieli – na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli
4) „Mój przedmiot w oczach uczniów” – ankieta wśród uczniów
wychowawcy
n-le przedmiotów


zespół wychowawczy

wychowawcy


n-le przedmiotów

wrzesień

I semestr


lekcje GDDW

lekcje przedmiot.
E
D
U
K
A
C.


1) Wykorzystanie wyników ankiety „Źródła konfliktów szkolnych” do pracy wychowawczej z uczniami - wyniki ankiety punktem wyjścia do pracy uczniów nad sobą.

2) Nauczyciel wzorem zachowań dla uczniów – modelowanie zachowań uczniów. wychowawcy

nauczyciele lekcje GDDW


cały rok
A
L
T
E
R
N. 1) Zorganizowanie pikniku szkolnego – program pikniku – załącznik nr 3.

2) Pierwszy Dzień Wiosny – dniem integracji nauczycieli i uczniów. nauczyciele


SU
nauczyciele październik


marzec
I
N
T
E
R
W.
1) Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie – w skrajnych przypadkach kierowanie spraw do wychowawcy i dyrektora szkoły. pracownicy szkoły cały rok
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Opracowanie propozycji ewentualnych zmian do statutu szkoły związanych z zachowaniem i postawą uczniów. Komisja statutowa cały rok


RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: NAUCZYCIELE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A 1) Źródła konfliktów szkolnych
a)opracowanie listy zachowań i postaw uczniów będących źródłem konfliktów szkolnych – na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli.

2) Zapoznanie RP z przyczynami konfliktów szkolnych z punktu widzenia społeczności szkolnej – na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów. zespół wychowawczy

zespół wychowawczy I semestr


Rada analityczna
E
D
U
K
A
C
Y
J
N
A 1) Wykorzystanie wyników ankiet „Źródła konfliktów szkolnych” i „Mój przedmiot w oczach uczniów” doskonalenia osobistego warsztatu pracy.

2) Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem uczniów”. nauczyciele

dyrektor

zgodnie z terminarzem szkoleń PPP
A
L
T
E
R. 1) Zorganizowanie pikniku szkolnego – program pikniku – załącznik nr 3.

2) Pierwszy Dzień Wiosny – dniem integracji nauczycieli i uczniów nauczyciele


nauczyciele
SU

październik


marzec

ZMIAN PRZEPISÓW
1) Opracowanie propozycji ewentualnych zmian do statutu szkoły związanych z zachowaniem i postawą uczniów.
Komisja statutowa
cały rok

OBSZAR PROBLEMOWY: AGRESJA I PRZEMOC
• Agresja w relacjach rówieśniczych
• Niszczenie mienia społecznego

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: UCZNIOWIE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C
Y
J
N
A

E
D
U
K
A
C
Y
J
N
A
1)Przeprowadzenie w klasach w ramach GDDW i wychowania do życia w rodzinie lekcji na temat przeciwdziałania agresji z wykorzystaniem:
a) filmów edukacyjnych i fabularnych
b) Wyników ankiety „Zero tolerancji dla agresji w szkole”
2) Propagowanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata szczególnie brutalizacji życia społecznego.
3) Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych dotyczących poszanowania własności społecznej
4) Gromadzenie w bibliotece i udostępnianie publikacji i filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki agresji.


1) Kształtowanie u uczniów postaw asertywnych - wykorzystaniem filmów edukacyjnych, scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych
2) Światowy Dzień Tolerancji pod hasłem: „Razem w naszej szkole”
a) przeprowadzenie w klasach zajęć z projektu edukacyjnego MEN i S „Czy naprawdę jesteśmy inni?”
b) apel i akcja informacyjna wśród uczniów-„ każdy jest inny ale wszyscy mają równe prawa” ( hasła, ulotki informacyjne)
c) Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów : Co to znaczy być tolerancyjnym?
Wychowawcy klas
J. Krzyżkowska


nauczyciele, WOS
wychowawcy klas
H. Sas
S. Samul


wychowawcy klas

wychowawcy klas
wych. klas, biblioteka

biblioteka
wg planu lekcji gddw, pdż

GDDW, lekcje przedmiotowe
wg planu lekcji wych.
cały rok

lekcje GDDW
16.11.2007r.

Apel


XI

A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W 1) Organizowanie spotkań klasowych w ramach integracji zespołów klasowych ( andrzejki, wigilie, wycieczki i spotkania klasowe, itp. )
2) Zajęcia sportowe dla młodzieży- propagowanie zdrowego stylu życia


3) Zachęcanie młodzieży do udziału w zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań, PCK, Klubu Europejskiego, wolontariatu, itp.
4) Propagowanie wśród młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku.
5) Zorganizowanie wiosennych porządków w szkole, internacie i ich otoczeniu.

6) Organizacja Jasełek
7) Pogadanki wychowawców na zebraniach z rodzicami o przyczynach i skutkach agresji rówieśniczej ,,Jak walczyć z agresją”, ,,Zdrowe i dobre życie’. wychowawcy klas

n-le wych. fiz.
dyrekcja


nauczyciele


nauczyciele

dyrekcja
kier. admin.

Nauczyciele, młodzież
wych. klas
wg planów


dodatkowe zajęcia sportowe

cały rok


cały rok

kwiecień


grudzień
zapisy w dziennikach
I
N
T
E
R
W
E
N
C.
1) Kierowanie uczniów objawiających zachowania patologiczne (agresja, kolizja z prawem) do psychologa, psychiatry i poradni specjalistycznych.
2) W uzasadnionych przypadkach wizyty w domach rodzinnych uczniów- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, rozmowy z rodzicami.
3) Zawieranie indywidualnych kontraktów z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne. pedagog
pielęgniarki

pedagog, pielęgniarka
wychowawca
wychowawca
dyrekcja
pedagog
wg potrzeb


wg potrzeb


wg potrzeb
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły – opracowanie ewentualnych zamian zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych u uczniów. Komisja statutowa cały rok

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNY
TERMIN
I
N
F
O
R
M
A
C.
1)Sporządzenie tematycznego zestawu bibliograficznego dla nauczycieli „ Agresja i przemoc w rodzinie”
2) Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom materiałów informacyjnych, ulotek, scenariuszy i konspektów zajęć – teczka tematyczna profilaktyki. H. Sas
S. Samul

biblioteka szkolna:
S. Samul
H. Sas listopad


cały rok
I
N
T
E
R
W
E
N
C. 1) Wzmocnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw i pozalekcyjnych imprez szkolnych.
2) Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontraktach indywidualnych z uczniami.
3) Redukowanie wśród nauczycieli zachowań krytykujących uczniów, z uwagi na to, że kary i nagany obniżają motywację i aktywność ucznia. dyrekcja
nauczyciele dyżurni
osoby objęte kontraktem

dyrekcja
pedagog
nauczyciele cały rok

termin kontraktu

cały rok
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły. Komisja statutowa cały rok

RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: RODZICE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
E
D
U
K. 1) Włączenie rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły
dyrekcja
Rada Rodziców
nauczyciele cały rok
I
N
T
E
R
W
E
N
CYJNA
1) Indywidualne kontakty z rodzicami uczniów przejawiających zachowania nieakceptowane społecznie
c) w uzasadnionych przypadkach kierowanie rodziców do placówek specjalistycznych wspomagających rodzinę
2) Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontraktach. dyrekcja
wychowawcy
pedagog


osoby objęte kontraktem cały rok


termin kontraktu
ZMIAN PRZEPISÓW 1) Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły. Komisja statutowa cały rok

OBSZAR PROBLEMOWY: KULTURA JĘZYKA
RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: UCZNIOWIE ODPOWIE-DZIALNY TERMIN
I
N
F
O
R
M. 1) Przeprowadzenie w ramach GDDW zajęć na temat:
„ Kultura języka”.

2) Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się, dyskutowania, prezentowania i obrony własnych poglądów, unikania wulgaryzmów. wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele
pracownicy szkoły
cały rok


cały rok


.
E
D
U
K
A
C. 1) Dbanie o kulturę języka na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych, imprezach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych.

2) Dbałość o poprawę polszczyzny w środkach przekazu informacji na terenie szkoły ( tablice, ogłoszenia, gabloty). wszyscy nauczyciele i wychowawcy

biblioteka szkolna
świetlica szkolna cały rok

cały rok
A
L
T
E
R
N
A
T
Y
W 1) Konkurs ortograficzny i recytatorski.

2) Wyjście do kina na klasykę filmu polskiego.

3) Projekcja adaptacji filmowych lektur szkolnych i wartościowych filmów w świetlicy szkolnej.

4) Propagowanie czytelnictwa i krzewienie piękna języka ojczystego w ramach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. n-le poloniści

n-le poloniści

n- le poloniści
J. Tymecki

biblioteka szkolna wg kalendarza imprez

I
N
T
E
R. 1) Reagowanie nauczycieli i pracowników szkoły na wszelkie przejawy braku kultury języka i jego wulgaryzację. nauczyciele
pracownicy szkoły cały rok
ZMIAN PRZEPISÓW Stała ewaluacja statutu i regulaminu szkoły. Komisja statutowa cały rok

OBSZAR PROBLEMOWY: STRÓJ SZKOLNY
RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: UCZNIOWIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN
INFORMACYJNA 1) Przeprowadzenie w ramach GDDW zajęć (pogadanek) na temat odpowiedniego stroju w szkole
2) Zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat : „ Mój wygląd a miejsce nauki i pracy” Wych. klas , nauczyciele cały rok
EDUKACYJNA 1)Przygotowanie tablic informacyjnych przedstawiających stosowny wygląd w przyszłej pracy:
- strój sekretarki
-strój bankowca
- strój hotelarz, recepcjonisty
- strój kelnera itd. nauczyciele przedmiotów zawodowych
ALTERNATYW 1) Zorganizowanie konkursu szkolnego (pokazu mody) pod hasłem: „ Nie wstydzę się, że jestem uczniem- strój w szkole i poza nią” ( udział 5 osób z każdej klasy) Zespół wychowawczy XII
RODZAJ STRATEGII OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI: RODZICE ODPOWIE-DZIALNI TERMIN
INFORMACYJNA

INTERWENCYJNA

EDUKACYJNA 1) Zapoznanie rodziców z zapisami w regulaminie szkolnym na temat stroju szkolnego oraz stroju na uroczystościach szkolnych

1) Ścisła współpraca z rodzicami- wzywanie rodziców do szkoły w sytuacjach problemowych

1) Podpisywanie zobowiązań z rodzicami I uczniami klas pierwszych w zakresie postanowień statutowych wychowawcy, dyrektor


nauczyciele,
wychowawcy

wych. klas Spotkania z rodzicami
IX/X

cały rok


pierwsze zebranie z rodzicami

ZAŁĄCZNIK NR 1
Adresy punktów diagnostyczno – konsultacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zdrowotnej i prawnej:
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Kościuszki 11
Sępolno Kr.
tel. 388-21-47
2. Punkt konsultacyjno- profilaktyczny ds. przeciw działania narkomanii
ul. Szkolna 8
Sępolno Kr.
Dyżury: poniedziałki godz.15.30 – 17.30
czwartki godz. 8.30 – 10.30
Telefony: stacjonarny 052 388 25 97 (od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.00)
komórkowy 606 806 117, 600 062 665 (cały tydzień 8.00 – 22.00)
3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Brzozowa 28
Bydgoszcz
tel. 371-19-08 w godz 15:00 – 19:00
4. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenie Monar
ul. Swarzewska 2A
Bydgoszcz
tel. 361-64-45
poradnia pn – pt 10:00 – 20:00
5. Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Przodowników Pracy 12
Bydgoszcz
tel. 344-52-82
6. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego tel. 372-11-82
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży tel. 372-18-81
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych tel. 372-13-40
ul. Sułkowskiego 58 A
Bydgoszcz
7. Niebieska Linia – Stowarzyszenie „MEDAR” Centrum Pomocy Rodzinie „Przeciw przemocy – wyrównać szanse”
0-800-155-569 czynny całą dobę
8. Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”
Ul. Traugutta 5
Bydgoszcz
Konsultacje prawne, psychologiczne i pedagogiczne dot. krzywdzenia dzieci i ich wykorzystywania pon – pt w godz. 16:00 – 19:00 (porady bezpłatne)
9. Telefon Zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
0-800460-021
10. Pomarańczowa Linia (dotyczy dzieci z problemami alkoholowymi)
0-801-140-068 (14:00 – 20:00)
11. Ogólnopolski Telefon Zaufania (dotyczy narkotyków)
0-801-199-990 (PN – pt 16:00 – 21:00)
12. Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0-801-120-002 (codziennie 10:00-22:00, w niedziele i święta 10:00 – 16:00)
13. Telefon Zaufania dla Młodzieży (w kłopotach rodzinnych)
tel. 92-88 w dni powszednie
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza, Więcbork,
tel. 389-60-30porady psychologiczne, pedagogiczne i prawne (bezpłatne)Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 22.02.2011
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 22.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 140
Wersja do druku