Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Program wychowawczy szkoły - zał. nr 4

Pobierz wersje  programu wychowawczego ZS-CE w Więcborku

Załącznik nr 4

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACYJNE
W WIĘCBORKU


„Wychowanie należy rozumieć jako pomoc w zmierzaniu do wartości najwyższych”


Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Podstawowe zadania szkoły ponadgimnazjalnej to kształtowanie dojrzałości życiowej i przygotowanie do dorosłego życia.


CELE WYCHOWAWCZE

1. Wyrabianie umiejętności życia w społeczeństwie.

2. Wspieranie pracy wychowawczej rodziców poprzez kształtowanie właściwych nawyków w życiu codziennym i zawodowym.

3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.


CEL NADRZĘDNY PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sferach:

 intelektualnej

 emocjonalnej

 społecznej

 zdrowotne

 kulturalnej


WZÓR OSOBOWY ABSOLWENTA

WIEDZA
 wszechstronny i wysoki poziom wykształcenia umożliwiający kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych
 fachowość
 kompetencje zawodowe
 znajomość i przestrzeganie kodeksu pracy

UMIEJĘTNOŚCI
 zastosowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym i pracy zawodowej
 posiada umiejętności komunikowania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
i konfliktów
 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 umie samodzielnie i krytycznie myśleć

POSTAWA
 przygotowany do pełnienia różnych funkcji w życiu zawodowym: odpowiedzialny, odporny na stres, rzetelny w wykonywaniu pracy, poszukujący i umiejący zaprezentować siebie
 kreatywny
 asertywny
 kulturalny
 komunikatywny
 tolerancyjny
 przestrzegający zasad etyki zawodowej
 dostrzegający potrzeby innych, wrażliwy na ludzką krzywdę
 dbający o zdrowie i higienę osobistąOpublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 22.02.2011
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 22.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 561
Wersja do druku