Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Regulamin działania Świetlicy - zał. nr 9

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY
ZESPOŁU SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE W WIĘCBORKU

§ 1

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły realizowaną w wydzielonym pomieszczeniu.

§ 2

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej oraz odpowiednich do nauki i rekreacji.

§ 3

Do zadań świetlicy należy:
a) objęcie opieką młodzieży dojeżdżającej, rozpoczynającej zajęcia lekcyjne w późniejszych godzinach,
b) mającej wolne godziny lekcyjne wynikające z planu lekcyjnego i podziału na grupy,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań oraz organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
f) rozwijanie samodzielności, samorządności, przedsiębiorczości oraz społecznej aktywności uczniów,
g) współdziałanie z różnymi placówkami upowszechniania kultury instytucjami i organizacjami


§ 4

Świetlica prowadzi dla uczniów zajęcia w formach stałych, okresowych i okazjonalnych.

§ 5

Czas działania świetlicy określany jest ustalonymi godzinami pracy, harmonogram otwarcia świetlicy określa załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6

Organizacja i formy pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb i zainteresowań młodzieży.
Formami tymi są:
 kółko szachowe,
 kółko plastyczne,
 kółko fotograficzne.

§ 7

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z opiekunem świetlicy, stosownie do możliwości kadrowych i zabezpieczenia środków finansowych / w tym pozabudżetowych / może wyrażać zgodę na organizację innych form pracy świetlicy lub zawieszenia działalności istniejących form.

§ 8

Pracą świetlicy szkolnej kieruje opiekun.

§ 9

Opiekun - świetlicy przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności dwa razy do roku.

§ 10

Opiekun świetlicy sporządza co rocznie plan działania świetlicy w danym roku szkolnym.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 24.02.2011
Podpisał: Sławomir Kulpinski
Dokument z dnia: 24.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 402
Wersja do druku