Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktulane

Regulamin działania Rady Pedagogicznej - zał. nr 1

REGULAMIN DZIAŁANIA

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne
w Więcborku

§ 1

Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 43, ust. 2 oraz statutu placówki z dnia 15 lutego 2001r. wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 lutego 2001r. niniejszy regulamin.

§ 2

Skład Rady Pedagogicznej:

1. Dyrektor szkoły - przewodniczący,
2. V-ce dyrektor - z-ca przewodniczącego,
3. Nauczyciele pracujący w szkole,
4. Wychowawcy internatu.

§ 3

W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą z głosem doradczym:

1. Przedstawiciele Rady Rodziców - gdy wymaga tego tematyka obrad,
2. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego - gdy wymaga tego tematyka obrad,
3. Przedstawiciele Zakładów Pracy, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe - gdy wymaga tego tematyka obrad,
4. Zespół Kierowniczy Szkoły / przedstawiciele administracji i obsługi - gdy wymaga tego tematyka obrad,
5. Przedstawiciele Związków Zawodowych - gdy wymaga tego tematyka obrad.

§ 4

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów,
6) opracowywanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
7) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły po zaciągnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) roczną organizację pracy szkoły - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego - w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły. W przypadku braku Rady Szkoły statut uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły rzadziej niż dwa razy w roku.
5. W przypadku nie powołania rady szkoły jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

§ 5

Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1. realizacji uchwał Rady,
2. tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków Rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
3. oddziaływania na podstawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
5. analizowana stopnia realizacji uchwał Rady.

§ 6

Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący tj. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

§ 7

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1. czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
2. realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
3. składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań.


§ 8

1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia (ustawa o systemie oświaty art. 41 i 42) na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów.
2. Komisje i zespoły przygotowują na plenarne posiedzenia Rady projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków.

§ 9

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

2. Poszczególne zespoły, o których mowa w pkt. 1 ustalają harmonogram, zakres i sposób realizacji zadań, a efekty ich pracy przedstawiane są i analizowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§ 10

Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną

1. Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad.
2. Termin i porządek obrad wpisuje przewodniczący do księgi zarządzeń.
3. Planowane posiedzenie plenarne musi być odpowiednio przygotowane, to znaczy:

a) projekty decyzji, stanowisk, opinii i wniosków wynikających z porządku obrad muszą być dostarczone członkom Rady w formie pisemnej lub ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na 3 dni przed posiedzeniem plenarnym. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do zadań Przewodniczącego Rady,
b) każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.


4. Pracą komisji i zespołów kierują ich przewodniczący.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów. By były prawomocne, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.

1) Głosowanie tajne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych nauczycieli i uczniów,
2) Głosowanie jawne stosuje się przy podejmowaniu uchwał we wszystkich sprawach nie wymienionych w ppkt.1

5. Aby przeprowadzić tajne głosowanie, Rada wybiera każdorazowo 3 osobową komisję skrutacyjną.
6. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, mają jedynie głos doradczy.

§ 11

Ramowy plan posiedzeń plenarnych Rady

1. Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego:

a) Ostatni tydzień sierpnia (przed rozpoczęciem roku szkolnego)
Ramowa tematyka obrad:
Arkusz organizacyjny. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczy
b) W połowie I semestru. Tematyka szkoleniowa.
c) Ostatni tydzień pierwszego semestru (po zakończeniu I semestru). Tematyka obrad: Zatwierdzenie wyników klasyfikowania. Ogólne wnioski dyrektora szkoły z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
d) W I tygodniu II semestru.
Ramowa tematyka obrad: sprawozdania z pracy szkoły w I semestrze i analiza sprawozdań.
e) Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
Tematyka: zatwierdzenie wyników klasyfikowania i promowania.
f) W ciągu 1 tygodnia po zakończeniu roku szkolnego (po zakończeniu zajęć szkolnych).
Ramowa tematyka: uogólnione wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego i sprawozdania z pracy szkoły, analiza sprawozdań, wnioski na następny rok szkolny.

2. Plenarne posiedzenia Rady mogą być zwoływane także w innych terminach na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, jednej trzeciej Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady.

§ 12

Ramowy porządek obrad plenarnych. Protokołowanie obrad.

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych:

1) ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności, powitanie zaproszonych gości Rady. Ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum,
2) uchwalenie (zatwierdzenie) porządku obrad,
3) ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych (np. komisja skrutacyjna, komisja wniosków itp.),
4) realizacja porządku obrad:

a) omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii,
b) dyskusja i rekomendacje stosownych organów,
c) ustosunkowanie się do pytań,
d) podjęcie uchwały przez głosowanie,

5) wnioski różne, wolne głosy,
6) uporządkowanie wniosków i głosów (komisja wnioskowa lub przewodniczący obrad),
7) podsumowanie obrad.

2. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Obrady protokołuje protokolant każdorazowo wybierany na początku posiedzenia Rady Pedagogicznej. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym protokół jest odczytywany i po uwzględnieniu uwag członków Rady zatwierdzany. Protokolarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się w kancelarii szkoły. Protokolarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.

§ 13

Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi, wybiera zebranie plenarne Rady w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.

§ 14

Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do tajemnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej.


§ 15

Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 06.01.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 609
Wersja do druku