Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin działania Rady Pedagogicznej

Regulamin działania Rady Pedagogicznej

REGULAMIN
działania
Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku
Na podstawie § 16 pkt. 7 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin działania Rady Pedagogicznej następującej treści:


§ 1

Skład Rady Pedagogicznej:

1. Dyrektor szkoły - przewodniczący,
2. V-ce dyrektor - z-ca przewodniczącego,
3. Nauczyciele pracujący w szkole,
4. Wychowawcy internatu.

§ 2

W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej:

1. Przedstawiciele Rady Rodziców - gdy wymaga tego tematyka obrad,
2. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego - gdy wymaga tego tematyka obrad,
3. Przedstawiciele Zakładów Pracy, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe - gdy wymaga tego tematyka obrad,
4. Zespół Kierowniczy Szkoły / przedstawiciele administracji i obsługi - gdy wymaga tego tematyka obrad,
5. Przedstawiciele Związków Zawodowych - gdy wymaga tego tematyka obrad.

§ 3

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwała w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły po zaciągnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) roczną organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt statutu szkoły lub jego zmian. Po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców przedstawiają go do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły rzadziej niż dwa razy w roku.
5. W przypadku nie powołania rady szkoły jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

§ 4

Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1. realizacji uchwał Rady,
2. tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków Rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
3. oddziaływania na podstawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
5. analizowana stopnia realizacji uchwał Rady.

§ 5

Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny
i organ prowadzący tj. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

§ 6

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1. czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
2. realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
3. składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań.


§ 7

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, komisje lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

2. Poszczególne zespoły, o których mowa w pkt. 1 ustalają harmonogram, zakres i sposób realizacji zadań, a efekty ich pracy przedstawiane są i analizowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
§ 8

Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną

1. Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad.
2. Termin i porządek obrad wpisuje przewodniczący do księgi zarządzeń.
3. Planowane posiedzenie plenarne musi być odpowiednio przygotowane, to znaczy:

a) projekty decyzji, stanowisk, opinii i wniosków wynikających z porządku obrad muszą być dostarczone członkom Rady w formie pisemnej lub elektronicznej lub ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na 3 dni przed posiedzeniem plenarnym. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do zadań Przewodniczącego Rady,
b) każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.


4. Pracą komisji i zespołów kierują ich przewodniczący.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów. By były prawomocne, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.

1) Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym.
2) W sprawach personalnych na formalny wniosek przegłosowany przez członków Rady Pedagogicznej, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.


6. Aby przeprowadzić tajne głosowanie, Rada wybiera każdorazowo 3 osobową komisję skrutacyjną.
7. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, mają jedynie głos doradczy.

§ 9

Ramowy plan posiedzeń plenarnych Rady

1. Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego:

a) Ostatni tydzień sierpnia – arkusz organizacyjny,
b) W połowie I semestru - tematyka szkoleniowa,
c) W ostatnim tygodniu I i II semestru – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) W I tygodniu II semestru oraz ostatnim tygodniu II semestru - rada analityczna, wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego

2. Plenarne posiedzenia Rady mogą być zwoływane także w innych terminach na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, jednej trzeciej Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady.

§ 10

Ramowy porządek obrad plenarnych. Protokołowanie obrad.

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych:

1) Ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności, powitanie zaproszonych gości Rady. Ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum,
2) Uchwalenie (zatwierdzenie) porządku obrad,
3) Ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych (np. komisja skrutacyjna, komisja wniosków itp.),
4) Realizacja porządku obrad:

a) omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii,
b) dyskusja i rekomendacje stosownych organów,
c) ustosunkowanie się do pytań,
d) podjęcie uchwały przez głosowanie,

5) Wnioski różne, wolne głosy,
6) Uporządkowanie wniosków i głosów (komisja wnioskowa lub przewodniczący obrad),
7) Podsumowanie obrad.

2. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Obrady protokołuje protokolant każdorazowo wybierany na początku posiedzenia Rady Pedagogicznej. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym protokół jest zatwierdzany. Protokolarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami dostępny jest dla członków Rady Pedagogicznej w sekretariacie szkoły. Protokolarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.

§ 11

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 12

Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Janna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 3 338