Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego

Regulamin dzialania Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W WIĘCBORKU

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami art. 55.
2. Ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1997 r. nr 56, poz. 357) art. 6a, ust. 5.
3. Statutu szkoły § 18 pkt. 2
4. Postulatów i propozycji rodziców, uczniów i grona pedagogicznego.
ROZDZIAŁ I
Samorząd Uczniowski jego wewnętrzna struktura
1. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku działa Samorząd Uczniowski (zwany dalej samorządem).
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, co oznacza, że każda osoba – uczeń, bez względu na wiek ma prawo być członkiem Samorządu i działać w nim.
3. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli:
 samorządy klasowe,
 Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem reprezentującym ogół uczniów, organizuje życie zbiorowe szkoły, stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań młodzieży.
5. W skład Zarządu wchodzą:
 przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
 z-ca przewodniczącego,
 skarbnik,
 sekretarz,
 przewodniczący samorządów klasowych,
oraz kronikarz (kronikarze) szkoły, fotograf, przewodniczący Szkolnego Radiowęzła i pozostali członkowie samorządu odpowiedzialni za przygotowanie imprez kulturalno - oświatowych oraz uroczystości szkolnych


ROZDZIAŁ II
Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego.
1. Organa samorządów wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim.
2. Wybory Samorządów Klasowych odbywają się co roku, we wrześniu, na początku roku szkolnego.
3. Samorząd klasy liczy co najmniej trzy osoby tj.
 przewodniczący,
 skarbnik,
 sekretarz,
Osoby te wybierane są w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłaszanych przez uczniów danej klasy.
4. Tworzy się możliwość poszerzenia składu samorządu klasy o osoby zajmujące się prowadzeniem kroniki klasy, gazetki klasowej lub pełniące inne funkcje, wynikające z potrzeb klasy.
5. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego szkoły odbywają się każdego roku na przełomie września i października. W tym samym czasie przeprowadza się też wybory uzupełniające do SU spośród uczniów klas pierwszych.
6. Wyboru Zarządu SU dokonuje cała społeczność uczniowska w wyborach tajnych równych i powszechnych.
7. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje on być członkiem samorządu i jego władz.
8. Wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w składzie 5 - 7 osób. To ona ustala procedury i terminarz wyborów.
9. Kandydatów do Szkolnej Komisji Wyborczej zgłaszają samorządy klasowe spośród uczniów, nie kandydujących do władz Samorządu Uczniowskiego.
10. Przyjmuje się, że liczba osób kandydujących do władz samorządu szkoły musi być większa niż liczba funkcji przewidzianych do objęcia w zarządzie samorządu szkoły.
11. Wybory poprzedza trwająca 2 - 3 tygodnie kampania wyborcza prowadzona na terenie szkoły i internatu (jeżeli kandydaci są jego mieszkańcami).
12. Kandydaci mogą prezentować swoje programy i zamierzenia w formie gazetek, plakatów, za pośrednictwem radiowęzła szkolnego, ulotek itp.
13. Materiały wyborcze poszczególnych kandydatów nie mogą być zdejmowane, usuwane, niszczone przez konkurentów lub grupy i pojedynczych wyborców do momentu przeprowadzania wyborów.
14. Prawo wzięcia udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie obecni na zajęciach szkolnych w dniu wyborów.
15. Głosowanie jest tajne.
16. Głosujący otrzymuje kartę do głosowania, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
17. Oddając głos głosujący skreśla na karcie do głosowania co najmniej tyle nazwisk, ile zgłoszono ponad ustaloną liczbę członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wszystkie nazwiska kandydatów są skreślone.
18. Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza przejmuje obowiązki Komisji Skrutacyjnej i ustala wyniki wyborów. Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, w którym podaje do publicznej wiadomości społeczności szkolnej wyniki głosowania.
19. Uczeń (uczennica) który w głosowaniu uzyskał największą (ponad 50% ogółu oddanych ważnych głosów) liczbę głosów zostaje wybrany przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
20. Do Zarządu SU zostają wybrani uczniowie w ustalonej liczbie, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.
21. W ciągu tygodnia od przeprowadzenia wyborów nowy Zarząd zbiera się na pierwszym posiedzeniu, na którym przydziela funkcje i obowiązki poszczególnym członkom zarządu - w sposób jawny lub poprzez głosowanie tajne.
22. Odwołać Zarząd SU może jedynie Samorząd Uczniowski udzielając mu wotum nieufności. Wotum nieufności dla Zarządu SU udziela się przy obecności min. 75% członków, większością minimum ¾ głosów.
23. Wniosek o udzielenie Zarządowi wotum nieufności mogą zgłaszać:
 uczniowie szkoły – min. 30% (pisemny wniosek wraz z imienną listą i podpisami)
 75 % członków Samorządu Uczniowskiego (pisemny wniosek wraz z imienną listą i podpisami)
 opiekun Samorządu Uczniowskiego
 Dyrektor szkoły


ROZDZIAŁ III
Prawa samorządu.
1. Przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej, na których omawiane są sprawy uczniów. Współpracują z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Samorząd ma prawo zapraszania na swoje posiedzenia zarówno Dyrektora Szkoły jak i przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Samorząd ma prawo przedstawienia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców wniosków i opinii dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów we nauce i zachowaniu,
 prawo do organizacji życia szkolnego zachowującego proporcje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. Na podobnych zasadach samorząd organizuje działalność rozrywkową w szkole.
4. Samorząd ma prawo wydawania gazetki szkolnej, jeśli pozwalają na to możliwości poligraficzne szkoły lub prowadzenia radia szkolnego, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Samorząd powołuje zespół redakcyjny.
W tworzeniu gazetki szkolnej lub programu radiowego mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie.
Część kosztów związanych z taką działalnością samorząd pokrywa z własnych środków.
5. Samorząd Uczniowski uczestniczy w opracowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) poprzez zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków.
6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań może powoływać zespoły i sekcje, których charakter i liczba członków oraz sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie Samorządu Uczniowskiego.
7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako jedyna reprezentacja ogółu uczniów może kontaktować się z dyrekcją szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna samorządu w każdej sprawie dotyczącej:
 programu nauczania,
 konfliktów,
 dyscypliny,
 inicjatyw samorządu,
 nierespektowania ustawowych i statutowych uprawnień samorządu przez inne organy szkoły.
8. Samorząd ma prawo do wyróżniania uczniów szczególnie aktywnych na forum szkoły poprzez:
 prezentowanie ich sylwetek podczas apelu Samorządu Uczniowskiego
 wniosek o pochwałę Dyrektora Szkoły
 wpis do kroniki szkoły
 wręczenie odznaki wzorowego ucznia
 wręczenie nagród rzeczowych
9. Samorząd w porozumieniu z opiekunem lub Dyrektorem Szkoły ma prawo do ukarania uczniów, którzy nie przestrzegają zasad obowiązujących w szkole, właściwej postawy lub łamiących Kodeks Ucznia. System kar i nagan jest oparty na Kodeksie Praw Ucznia i przewiduje:
 udzielanie nagany na forum klasy, do której uczęszcza uczeń
 upomnienie podczas apelu szkolnego
 w przypadku ucznia będącego członkiem Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego może zawiesić lub odwołać takiego ucznia z aktualnie wykonywanej funkcji
 wykonywanie kary można zawiesić na czas próby (nie dłużej niż 3 miesiące) jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły czy Rady Pedagogicznej
 uczniowi przysługuje prawo odwołania się od ustanowionej kary do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia, a Dyrektor jest zobowiązany w terminie do 14 dni udzielić odpowiedzi odwołującemu się uczniowi
10. Zarząd SU Może kontaktować się w powyższych sprawach z innymi organami kolegialnymi działającymi w szkole
ROZDZIAŁ IV
Obowiązki Samorządu Uczniowskiego.
W trosce o przestrzeganie przepisów i regulaminu szkoły, o zachowanie porządku i dyscypliny uczniów samorząd:
1. Dba o poszanowanie przez uczniów majątku i mienia szkoły, jej wyposażenia i urządzeń.
2. Obejmuje oddziaływaniem wychowawczym uczniów, którzy:
 wykazują brak dyscypliny w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,
 naruszają zasady dobrego zachowania,
 palą papierosy i spożywają alkohol,
 nie przestrzegają regulaminów,
 ubierają się niechlujnie, nieestetycznie itp.
3. W porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności z przyswajaniem i opanowaniem treści programowych oraz osiągającym mierne wyniki w nauce.
4. Podejmuje działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
5. Inicjuje i organizuje lub współorganizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły takie imprezy i uroczystości szkolne jak:
 Otrzęsiny
 Święto Edukacji Narodowej,
 Dzień Wiosny,
 rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 inne święta i uroczystości wynikające z planu pracy SU i kalendarza imprez szkolnych
6. Sprawuje opiekę nad działalnością radiowęzła szkolnego. W porozumieniu z nauczycielem materialnie odpowiedzialnym za sprzęt typuje uczniów obsługujących urządzenia: uczniowie odpowiadają za stan i jakość aparatury.

ROZDZIAŁ V
Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela.
1. Dyrektor szkoły może zwrócić się do Samorządu Uczniowskiego o wystawienie opinii o pracy nauczyciela.
2. Opinię opracowaną na piśmie przedstawia samorząd klasy, w której nauczyciel uczy danego przedmiotu.
3. Opinię przedstawiają te klasy i ich uczniowie, w których dany nauczyciel uczy najdłużej tj. co najmniej dwa lat i jest dobrze znany uczniom.
4. Jeżeli nauczyciel uczy przedmiotów w wielu klasach Dyrektor szkoły może zwrócić się o opinię do jednej lub więcej klas.
5. Dyrektor może zwrócić się o opinię o nauczycielu również do klasy, której jest on wychowawcą.
6. Opinię opracowuje samorząd klasy, a następnie przedstawia ją do akceptacji wszystkim uczniom danej klasy.
7. Ostateczną uzgodnioną z klasą opinię samorząd po jej podpisaniu przekazuje Dyrektorowi szkoły.
8. Przedmiotem opinii o nauczycielu są między innymi:
 sposób prowadzenia zajęć,
 obiektywizm w ocenianiu,
 sprawiedliwe i równe traktowanie uczniów,
 zrozumienie dla trudnych sytuacji w jakich może znaleźć się uczeń,
 umiejętność zachęcania do pracy,
 otwartość na problemy klasy,
 kultura osobista,
 samodyscyplina, obowiązkowość i punktualność itp.

ROZDZIAŁ VI

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów szkoły wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU.
2. Opiekunem może zostać wybrany nauczyciel, który wyrazi chęć sprawowania opieki nad SU
3. Kandydatów na opiekuna samorządu zgłaszają uczniowie, samorządy klas, samorząd szkoły.
4. Wyboru opiekuna dokonuje Samorząd Uczniowski.
5. Wyboru opiekuna dokonuje się każdorazowo po wyborach do Zarządu SU.
6. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
7. Opiekun inspiruje do działania młodzież oraz nauczycieli.

Style działania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Planuje i podejmuje wszelkie decyzje wspólnie z Samorządem Uczniowskim.
2. Chwali i gani, ale jest w tym obiektywny, wymagający i sprawiedliwy, a nie pobłażliwy i stronniczy.
3. Cechuje go zapał, inicjatywa, chęć działania, twórcze podejście do pracy.
4. Opiekun SU ma prawo do nagradzania lub karania poszczególnych członków Zarządu SU za ich pracę na rzecz szkoły i wywiązywanie się z powierzonych im zadań.


ROZDZIAŁ VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego.
1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, z których finansuje własne wydatki związane z jego statutową działalnością.
2. Funduszem samorządu klasowego jest 30% kwoty zgromadzonej przez poszczególne klasy w ramach składek na Radę Rodziców w ciągu roku szkolnego.
3. Środki te mogą być wydatkowane na:
 zakupy pomocy naukowych na potrzeby klas,
 dofinansowanie wycieczek, biwaków, wyjazdów do teatru, kina itp.,
 na inne uzasadnione potrzeby związane z funkcjonowaniem klasy.
4. Wydatki są realizowane w uzgodnieniu z wychowawcą klasy.
5. Wydatki są dokumentowane rachunkami, opisywane i realizowane przez wychowawcę klasy z księgowością Rady Rodziców.
6. Środki pieniężne klasy nie wydane w danym roku szkolnym są kumulowane i mogą być realizowane w kolejnym roku szkolnym.
7. Źródłami dochodów Samorządu Uczniowskiego są:
 wpływy ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,
 wpływy ze sprzedaży gazetki szkolnej lub innych materiałów wydawanych przez samorząd szkoły,
 oprocentowanie środków finansowych gromadzonych na książeczce oszczędnościowej,
 wpływy ze sprzedaży kartek okolicznościowych, fantów itp.,
 dobrowolne wpłaty.
8. Fundusze samorządu przeznaczane są na:
 zakupy sprzętu do radiowęzła szkolnego,
 zakup nagród rzeczowych dla uczniów i aktywnych członków samorządu,
 pokrycie kosztów imprez i uroczystości szkolnych,
 częściowe pokrycie kosztów wydawania gazetki szkolnej (część pokrywa szkoła),
 zakup kaset video i materiałów fotograficznych.
9. Środki pieniężne Samorządu Uczniowskiego gromadzone są na książeczce oszczędnościowej.
10. Ze względów prawnych środkami pieniężnymi samorządu dysponuje opiekun samorządu.
11. Samorząd za pośrednictwem skarbnika prowadzi rejestr przychodów i wydatków środków finansowych.
12. Wydatki dokumentowane są rachunkami, opisanymi przez opiekuna samorządu i przechowywane przez skarbnika.
13. Raz w miesiącu dokonuje się kontroli stanu środków pieniężnych.
14. Kontroli dokonuje komisja w składzie:
 przewodniczący samorządu,
 skarbnik samorządu,
 opiekun samorządu.
ROZDZIAŁ VIII
Sposób dokumentowania działalności organów samorządu.
1. Samorządy klas i Samorząd Uczniowski dokumentuje swoją działalność w formie:
 protokołów z zebrań i obrad,
 publikacji sprawozdań i relacji z organizowanych imprez szkolnych w gablocie samorządu szkolnego i na stronie internetowej szkoły,
 dziennika spotkań samorządu
 protokołów pokontrolnych lub notatek w rejestrze finansowym samorządu szkolnego.
2. Samorządy klas, jeżeli uważają to za celowe, mogą prowadzić kronikę z życia klasy.
3. Samorząd Uczniowski szkoły prowadzi:
 kronikę szkoły w formie księgi fotograficznej i wideoteki
4. Samorząd Uczniowski może wydawać gazetkę szkolną.
5. Bieżące informacje dla uczniów samorząd ogłasza w prowadzonej przez siebie gablocie.


ROZDZIAŁ IX
Szczęśliwy numerek

1. W CKZiU w Więcborku - przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych - odbywa się losowanie numeru ucznia, który zwalnia z odpytywania (numer ten zwany jest dalej „Szczęśliwym numerkiem”).
2. Uczeń, którego numer zostanie wylosowany w danym dniu zwolniony jest tylko z odpowiedzi ustnych i pisemnych (kartkówek) obejmujących trzy ostatnie lekcje.
3. Szczęśliwy numerek nie jest podstawą do zwolnienia się ucznia z obowiązku pisania zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów oraz ustnych powtórek większych partii materiału z danego przedmiotu.
4. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z bieżącej pracy i aktywności na zajęciach lekcyjnych. Za jej brak uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
5. Szczęśliwy numerek nie zwalnia uczniów z odrabiania zadań domowych.

ROZDZIAŁ X
Radiowęzeł Szkolny
1. W CKZiU w Więcborku istnieje Radiowęzeł Szkolny.
2. W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać tylko wyznaczone osoby.
3. Każda zmiana uzgadniana jest z opiekunem Samorządu Uczniowskiego lub opiekunem radiowęzła.
4. Prowadzący audycję odpowiadają za realizację programu ogólnego (ramówki).
5. Nadawanie programu zaczyna się na początku przerwy - kończy tuż po dzwonku na lekcję.
6. Nadawana muzyka jest zróżnicowana gatunkowo. Nie może zawierać wyrażeń wulgarnych i przekleństw.
7. Głośność nadawanych audycji (muzyki) powinna być dostosowana do norm BHP.
8. Uczniowie prowadzący radiowęzeł odpowiadają za sprzęt oraz za inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.
9. O wszelkich zauważonych usterkach należy powiadamiać opiekuna radiowęzła lub dyrekcję szkoły.
10. Prowadzący audycję, którzy mają dyżur w danym dniu odpowiadają za porządek w pomieszczeniu oraz zamknięcie drzwi i okien.

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany:
 we wszystkich klasach pierwszych
 na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego
2. Regulamin dostępny jest wszystkim uczniom szkoły.
3. Wnioski dotyczące poprawek do niniejszego regulaminu wnosić mogą:
 członkowie Zarządu SU
 członkowie Samorządów klasowych
 grupa minimum 15 uczniów
4. Zgłoszone poprawki konsultowane są z opiekunem SU i przyjmowane zwykłą większością głosów przez Samorząd Uczniowski, a następnie zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 877