Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin internatu

Regulamin internatu

REGULAMIN
INTERNATU
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W
WIĘCBORKU


Na podstawie § 32 pkt. 3 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego następującej treści:

Postanowienia ogólne


§ 1

Internat jest integralną częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i w Więcborku.

§ 2

Internat jest placówką koedukacyjną.

§ 3

W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do
tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobrej nauce, pracy i prawidłowemu
współżyciu.

Zadania internatu

§ 4

Do zadań internatu należy:
1. Zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych i wyżywienia.
2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań,
zamiłowań i uzdolnień.
4. Stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie
rozrywki.
5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo gospodarczych.
6. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i
samorządności.
7. Kształtowanie wśród wychowanków, postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji,
życzliwości i odpowiedzialności.
8. Przygotowanie wychowanków do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w
rodzinie własnej.
9. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanków do przyrody i tradycji
narodowych.

Organizacja życia i pracy w internacie

§ 5

Internat prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkole.

§ 6

Pracą internatu kieruje kierownik powołany przez dyrektora.

§ 7

Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu.

§ 8

1. Zespół Wychowawczy Internatu opracowuje plany pracy i opiniuje ogół spraw
opiekuńczo-wychowawczych, podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i
udzielania kar wychowankom.
2. Na posiedzenia Zespołu Wychowawczego Internatu, podczas którego
omawiane są problemy młodzieży, zapraszani są przedstawiciele zarządu
samorządu internatu.

§ 9

W internacie zatrudnia się pracowników administracyjno-obsługowych.

§ 10

1. Wychowankowie internatu tworzą grupę wychowawczą.
2. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 35 wychowanków. Opiekuje się nią
wychowawca, który:
1) inspiruje i kieruje działalnością grupy wychowawczej,
2) współdziała z rodzicami i wychowawcami,
3) stwarza wychowankom warunki do nauki i wypoczynku,
4) wyrabia u wychowanków samodzielność,
5) kształtuje u wychowanków odpowiedzialność za stan powierzonego i
użytkowanego mienia, przestrzeganie zasad higieny i
bezpieczeństwa, wyrabia u wychowanków właściwe nawyki w tym
zakresie,
6) udziela rad, służy pomocą i opiekuje się wychowankami.
3. Liczbę grup wychowawczych ustala się co roku w zależności od ilości
mieszkańców internatu.
4. Spotkania grupy wychowawczej odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w terminie ustalonym na początku roku szkolnego.


§ 11

Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wychowawczą wynosi 49 godzin
zegarowych tygodniowo.

§ 12

1. Internat sprawuje opiekę całodobową.
2. Plan ewakuacji znajduje się na kondygnacji wewnątrz budynku
internatu.

§ 13

1. Wszyscy mieszkańcy internatu tworzą samorząd internatu.
2. Podstawową komórkę samorządu stanowi grupa wychowawcza.
3. Pracą samorządu kieruje demokratycznie wybrany zarząd samorządu
internatu.
4. Wychowankowie grupy wychowawczej wybierają spośród siebie zarząd samorządu
grupy .
5. Przy zarządzie samorządu internatu powołuje się sekcje:
1) gospodarczo – porządkową ,
2) kulturalno – naukową,
3) sekcje działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy i plany pracy.
6. Zarząd samorządu internatu reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy w
planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczych, podejmowaniu
decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, troszczy się o
właściwe relacje koleżeńskie, rozstrzyga spory i udziela poręczenia za
kolegów, koordynuje samorządność i prace podejmowane przez grupy.

§ 14

1. Rozkład tygodnia:
1) zajęcia w internacie:
a) rozpoczynają się o godz. 19.00 w dniu wolnym poprzedzającym
dzień zajęć szkolnych,
b) kończą się o godz. 16.30 w dniu kończącym zajęcia w szkole przed dniami wolnymi,
2) w szczególnych sytuacjach zmian w rozkładzie tygodnia dokonuje
dyrektor szkoły lub kierownik internatu,
3) wychowankowie znajdują się pod opieką internatu od momentu powrotu
z domu do momentu opuszczenia internatu celem wyjazdu.

2. Rozkład /porządek/ dnia:
630 - pobudka,
630 - 700 - toaleta poranna, sprzątanie pokoi i innych pomieszczeń
w internacie,
700 - 730 - śniadanie,
730- 745 - przygotowanie do zajęć szkolnych,
745- 755 - wyjście do szkoły,
800 - zajęcia szkolne,
1330 - 1700 - obiad, czas wolny i zorganizowany
1700 - 1725 - kolacja,
1725 - 1900 - nauka własna,
1900 - 2000 - czas wolny i zorganizowany
2000 - 2200 - nauka własna, toaleta wieczorna, czynności
przygotowujące do ciszy nocnej,
2200 - 600 - cisza nocna.

Wychowankowie


§ 15

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń mieszkający
w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub
niemożliwy.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
1) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz
rodzin zastępczych,
2) dzieciom samotnych matek i ojców,
3) dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonych
patologią,
4) uczeniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym
i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom,
5) uczeniom, którzy mają uciążliwy i długotrwały dojazd do szkoły.
3. Podanie o internat wraz z osobowym kwestionariuszem uczeń składa
w kancelarii szkoły w terminie wyznaczonym przez kierownika internatu.
4. Decyzję o przyjęciu podejmuje się po rozpatrzeniu podań przez Kierownika internatu i pedagoga szkolnego.
5. Uczniowi, któremu nie została przyjęty do internatu, przysługuje prawo
odwołania się do dyrektora szkoły.
6. W przypadku pozostawania wolnych miejsc do internatu mogą być przyjęci
uczniowie z innych szkół.

§ 16

Prawa ucznia określa statut szkoły, a ponadto wychowankowie mają prawo do:
1. Zakwaterowania w internacie oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.
2. Opieki zdrowotnej, na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia:
opieka pielęgniarska ( szkoła), 15.00-8.00 następnego dnia – ambulatorium lub izba
przyjęć.
W przypadku zachorowania wychowanka wychowawca ma obowiązek:
1) ustalić objawy choroby, np.: ból brzucha, wymioty, biegunka,
osłabienie, ból głowy, gardła, podwyższona temperatura, dreszcze,
bolesność pourazowa,
2) ustalić ewentualne przyczyny choroby,
3) skierować do pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe,
4) powiadomić rodziców (prawnych opiekunów), powiadomić kierownika
internatu lub wezwać rodziców (prawnych opiekunów) w trybie
natychmiastowym i oddać chorego wychowanka pod ich opiekę,
5) skontaktować się z wychowawcą klasy.
3. Poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań
dotyczących życia w internacie, a także religijnych i światopoglądowych /o ile
nie narusza to godności osobistej i dobra innych ludzi/.
4. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do
nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i talentów.
5. Wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
6. Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów
osobistych, związanych z postępami w nauce i zamieszkiwaniem w internacie.
7. Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, a także obronę przed
różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
8. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych
internatu.
9. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie
i w szkole lub poza szkoła, o ile nie narusza to rozkładu zajęć.
10. Przyjmowania osób odwiedzających ją na terenie internatu - za zgodą
wychowawcy.
11. Poręczenia za nią przez wychowawcę i Z S I w przypadku naruszenia
Regulaminu internatu.
12. Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie:
1) wyjście poza internat w godz. 14.00-20.00 wymaga zgody wychowawcy
dyżurującego i winno być odnotowane kontrolce wyjść,
2) po godz. 2000 wszyscy wychowankowie winni być w internacie; wyjątki
od tej zasady wymagają zgody wychowawcy dyżurującego,
3) wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy
Internatu i bezpośredniego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi); warunkiem wyjazdu jest prośba rodziców (prawnych opiekunów), zwolnienie lekarskie, choroba,
wyjazd powinien być odnotowany przez wychowawcę w kontrolce wyjazdów,
4) w przypadku pozostania wychowanka w domu po dniach wolnych od
zajęć rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiają internat o okresie i przyczynie absencji wychowanka.
13. Jawnej oceny jej postępowania w internacie.
15. Kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu.

§ 17

Wychowankowie maja obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, a także:
1. Przestrzegania wszystkich zasad współżycia społecznego, rozkładu dnia i tygodnia.
2. Uczęszczania na zajęcia lekcyjne według planu lekcji dla danej klasy.
1) wychowawca grupy raz w tygodniu dokonuje kontroli uczęszczania wychowanków na zajęcia lekcyjne oraz raz w miesiącu postępów w nauce. Z powyższej kontroli sporządza sprawozdanie, które przedstawia na posiedzeniu Zespołu Wychowawców Internatu.
3. Systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków nauki.
4. Uczestniczenia aktywnego w zajęciach regulaminowych, a także współdziałania w organizacji różnych form spędzania wolnego czasu w internacie.
5. Utrzymania higieny osobistej oraz czystości i estetyki pomieszczeń, w których przebywa.
6. Dbania o wspólne dobro, ład, porządek na terenie internatu, a także dokonywania drobnych napraw pod nadzorem wychowawcy.
7. Wychowankowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i
urządzeń w internacie.
8. Terminowego uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt w internacie.
9. Przestrzegania przepisów p. pożarowych i bhp.
10. Współdziałania w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą
i samorząd.
11. W przypadku stwierdzenia nieobecności wychowanka po godzinie 20.00
nauczyciel dyżurujący ma obowiązek podjąć następujące czynności:
1) ustalić miejsce pobytu uczenia,
2) zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli kontakt jest
możliwy,
3) przeprowadzić wywiad z kolegami uczniów celu ustalenia szczegółów,
4) powiadomić policję,
5) sporządzić notatkę służbową, podając szczegółowe informacje o wychowanku zaistniałym fakcie i podpisać ją,
6) pod notatką uzyskać podpis rodzica (prawnego opiekuna), o ile jest to możliwe.

§ 18

Ponadto w internacie zabronione jest:
1. Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz przebywanie pod ich
wpływem, jak też używanie leków bez wskazań lekarza; w przypadku
zaistnienia tego zdarzenia wychowawca lub nauczyciel dyżurujący ma
obowiązek:
1) zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów),
2) wezwać policję i pogotowie ratunkowe,
3) sporządzić notatkę służbową, która powinna zawierać szczegółowe
dane wychowanka i informację o przebiegu zaistniałego zdarzenia i podpisać ją,
4) pod notatką uzyskać podpis rodzica (prawnego opiekuna), jeżeli jest to możliwe.
2. Wprowadzanie do internatu lub zapraszanie na teren internatu osób postronnych bez wiedzy nauczyciela wychowawcy.
3. Przetrzymywanie drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy.
4. Samowolne zmienianie mieszkania, przenoszenie, przestawianie mebli, sprzętów w internacie.

Nauka własna

§ 19

1.Obecność w internacie w czasie nauki własnej jest obowiązkowa.
2. Wychowanek jest zobowiązany przebywać podczas nauki własnej w swoim pokoju lub, za zgodą wychowawcy, w świetlicy lub holu internatu.
3. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy koleżeńskiej w nauce w porozumieniu z wychowawcą.
4. W czasie nauki własnej obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz przemieszczania się pomiędzy pokojami.
5. Wszelkie niezbędne do nauki własnej przybory i pomoce naukowe ( zeszyty, książki itp.) należy przygotować przed jej rozpoczęciem.
6. W czasie nauki własnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, włączania urządzeń RTV oraz przygotowywania posiłków.
7. Korzystanie z komputerów i laptopów dozwolone jest wyłącznie w celu przygotowania się do zajęć szkolnych.
8. Wychowanek ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych lub innych zajęć dodatkowych, odbywających się na terenie szkoły lub poza nią w czasie nauki własnej. W takim przypadku zobowiązany jest dostarczyć harmonogram zajęć podpisany przez osobę prowadzącą.
9. O ile zachodzi rzeczywista potrzeba uczenia się także po czasie przeznaczonym na naukę własną (a czas ten został przez wychowanka należycie wykorzystany) można, za zgodą wychowawcy, uczyć się dodatkowo w czasie ciszy nocnej, maksymalnie do godziny 23.00.
10. Osoby, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i mają wzorową frekwencję, mogą sporadycznie być zwalniane z nauki własnej – decyzje podejmuje kierownik internatu.


Nagrody

§ 20

Za wyróżniającą aktywność, przykładne zachowanie i dobre wyniki wynikające ze
współpracy wychowanki mogą otrzymać następujące nagrody:
1. Pochwałę indywidualną od wychowawcy wobec grupy.
2. Pochwałę indywidualną od kierownika internatu, nagrodę rzeczową – książkę.
3. Pochwałę skierowaną do rodziców (prawnych opiekunów) czy też wychowawców klas.
O nagrodach dla wychowanka wychowawca internatu powiadamia wychowawcę klasy do której uczęszcza.


Kary

§ 21

Za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się
z obowiązków wychowanka może otrzymać następujące kary:
1. Indywidualne upomnienie od wychowawcy.
2. Naganę od wychowawcy wobec grupy wychowawczej.
3. Pisemną naganę dyrektora szkoły, która obliguje do obniżenia oceny zachowania.
O karach dla wychowanka wychowawca internatu powiadamia wychowawcę klasy do której uczęszcza.
§ 22

1. Za szczególne naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na
kolegów lub koleżanki wychowanka może utracić prawo zamieszkania w internacie.
2. Decyzję o usunięciu wychowanki z internatu na wniosek kierownika podejmuje
dyrektor szkoły.
3. Wychowanek skreślony z listy uczniów szkoły traci prawo do zamieszkania
w internacie.

§ 23

1. Młodzież szkolna płaci za posiłek cenę kosztu surowca zużytego do
przyrządzania potraw.
2. Koszt posiłku z upoważnienia dyrektora szkoły ustala kierownik na podstawie
kalkulacji sporządzonej przez intendenta.

§ 24

1. Do dnia 15 każdego miesiąca jest wymagana odpłatność za pobyt i wyżywienie
w internacie.
2. Odpłatność za wyżywienie jest iloczynem ilości dni zajęć szkolnych i dziennej
stawki wyżywienia.
3. Zmniejsza się odpłatność lub zwraca pieniądze za dwa lub więcej dni nieobecności wychowanka w internacie, pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej dzień wcześniej do godz. 800 rano
Dokumentacja

§ 25

Internat prowadzi następującą dokumentację:
1. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu /roczny/.
2. Plan pracy Z W I.
3. Plan pracy grupy wychowawczej.
4. Dzienniki zajęć grupy wychowawczej.
5. Księga ewidencji wychowanków.
6. Harmonogram pracy nauczycieli wychowawców.
7. Księga protokołów Z W I.
8. Plan i tematyka hospitacji.
9. Kontrolka wyjazdów i wyjść wychowanków.
10. Dokumentacja finansowa dotycząca wyżywienia i zakwaterowania wg potrzeb.
11. Zeszyt spraw bieżących.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 946