Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Regulamin praktycznej nauki zawodu

Regulamin praktycznej nauki zawodu

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Na podstawie § 24 pkt. 2 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin praktycznej nauki zawodu następującej treści:
A. PRAKTYKI ZAWODOWE DLA TECHNIKÓW I SZKOŁY POLICEALNEJ.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z programem nauczania dla uczniów Technikum i Szkoły Policealnej.
2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
3. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy organizacja i kontrola praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy.
4. Przygotowaniem programów praktyk zawodowych, we współpracy z nauczycielami teoretycznych przedmiotów zawodowych zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego.
II PRZYGOTOWANIE MIEJSCA I TERMINÓW PRAKTYKI
1. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.
2. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa między Szkołą a Zakładem Pracy.
3. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje umowy między zakładami pracy a szkołą.
4. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje harmonogram praktyk zawodowych. Harmonogram przedstawia dyrektorowi do 20 sierpnia i zapoznaje z nim uczniów oraz nauczycieli do 15 września w szkołach dla młodzieży, do 15 października w szkołach dla dorosłych. Projekt harmonogramu kierownik szkolenia praktycznego opracowuje do 15 kwietnia, bowiem harmonogram stanowi załącznik do arkusza organizacyjnego szkoły.
III ODPRAWA NA PRAKTYKĘ
1. Obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego jest zapoznanie, na początku każdego roku szkolnego, uczniów (słuchaczy) ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i terminami odpraw.
2. Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:
a) dzienniczek praktyki
b) program praktyki.
c) teczkę dokumentacyjną w zależności od zawodu.
3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w odprawie na praktykę, która odbędzie się nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, a dla uczniów odbywających praktykę zawodową w czasie ferii – nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych..
IV DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i Statutowi szkoły.
2. Uczeń odbywa praktykę – ilość dni jest określona w programie nauczania.
3. Praktykanci pozostają na praktyce nie dłużej niż:
 6 godzin dziennie - poniżej 16 roku życia,
 8 godzin dziennie - po ukończeniu 16 lat.
4. Uczeń zobowiązany jest w czasie godzin pracy przebywać na praktyce w zakładzie pracy.
5. Uczeń, który nie zalicza praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności (choroba, zdarzenia losowe), musi odbyć praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
6. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości, powstałe w trakcie odbywania praktyki, uczeń (słuchacz) ma prawo i obowiązek zgłosić zakładowemu opiekunowi praktyk i kierownikowi szkolenia praktycznego.
7. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole planowe i doraźne przez kierownika praktyk, pod względem:
 dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy,
 zgodności prowadzenia zajęć z programem,
 prowadzenia dokumentacji ( dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),
 przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.
8. Kierownik szkolenia praktycznego sporządza plan kontroli i przekazuje go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły na 7 dni przed rozpoczęciem praktyk, a w przypadku praktyk odbywających się w czasie wakacji – na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w szkole.
9. Kierownik szkolenia praktycznego jest zobowiązany sporządzać protokoły z każdej kontroli, omawiać zalecenia i spostrzeżenia z kierownictwem zakładu szkolącego oraz kontrolować realizację zaleceń pokontrolnych. Protokoły są składane w sekretariacie szkoły.
V PROWADZENIE DZIENNICZKA PRAKTYKI
1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli.
2. W ostatnim dniu praktyki uczeń musi złożyć dzienniczek u zakładowego opiekuna praktyki w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu oraz proponowanej oceny.
VI ZALICZENIE PRAKTYKI
1. Ocenę końcową z praktyki zawodowej wystawia zakładowy opiekun praktyki. Ocenę tę, na podstawie załączonej dokumentacji, zatwierdza kierownik szkolenia praktycznego.
2. Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej, a w przypadku praktyk kończących się w czasie wakacji – do 22 sierpnia, uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację celem wpisania oceny przez kierownika szkolenia praktycznego do dokumentacji szkolnej.
4. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną. W uzasadnionych przypadkach ocena może ulec zmianie.
5. Kierownik szkolenia praktycznego wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do dziennika i arkusza ocen – w szkołach dziennych, natomiast do indeksu, arkusza ocen i dziennika – w szkołach dla dorosłych.
B PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DLA ZSZ.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu na tyłu robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie.
2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla uczniów ZSZ
3. Uczeń starający się o przyjęcie do ZSZ zobowiązany jest do złożenia stosowanych dokumentów i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.
4. Kierownik szkolenia praktycznego zapewnia na początku nauki w szkole uczniom (słuchaczom) dostęp do szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z programu praktyk oraz zapoznaje ich z regulaminem praktycznej nauki zawodu.
5. Uczniowie odbywający praktykę muszą posiadać:
a) dzienniczek praktyki ,
b) program praktyki,
c) teczkę dokumentacyjną
II PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem.
2. Treść umowy i nadzór określają aktualne przepisy prawne w sprawie praktycznej nauki zawodu.
3. Szkoła stwierdza kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących praktyczną naukę zawodu.
4. Szkoła uwzględnia stwierdzone kwalifikacje na umowach o pracę, potwierdzone przez działające zgodnie z prawem organizacje Zrzeszające Pracodawców.
5. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia środki dydaktyczne (maszyny, urządzenia, narzędzia) oraz zapewnia odpowiednie warunki BHP i spełnia inne wymagania zgodne z aktualnymi przepisami prawa w sprawie praktycznej nauki zawodu.
6. Umowy o praktyczną naukę zawodu są rejestrowane przez szkołę.
7. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym a młodocianym, uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów.
III PROWADZENIE DZIENNICZKA PRAKTYKI
1. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu prowadzi rzetelnie i na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu, wypełniając realizację programu praktycznej nauki zawodu.
2. Praktyczna nauka zawodu kończy się wystawieniem oceny przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.
IV DOKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
1. Uczniowie w zawodzie sprzedawcy uczą się w szkole teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2. Uczniowie, którzy nie mogą odbyć kształcenia teoretycznego w szkole w zakresie przedmiotów zawodowych są kierowani przez szkołę do placówek uprawnionych do tego typu szkolenia.
V DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
1. Praktykant jest uczniem szkoły - podlega zakładowemu regulaminowi pracy i Statutowi szkoły.
2. Praktyczna nauka zawodu trwa w kl. I i II dwa dni, w kl. III cztery dni w tygodniu z wyjątkiem zawodów, w których teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się w szkole – w tym przypadku praktyczna nauka zawodu w kl. III trwa dwa dni.
3. Praktykanci odbywają praktykę zgodnie z programem nauczania.
4. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia praktycznego współpracuje z pracodawcą, w tym w szczególności poprzez planowe lub doraźne wizyty u pracodawcy, w zakresie:
 dyscypliny pracy uczniów,
 zgodności prowadzenia zajęć z programem,
 prowadzenia dokumentacji (dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego).
4. Kierownik szkolenia praktycznego sporządza plan wizyt i przekazuje go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły do 30 września.
5. Kierownik szkolenia praktycznego jest zobowiązany sporządzać protokoły z każdej wizyty w zakładzie, omawiać spostrzeżenia z kierownikiem zakładu szkolącego. Protokoły są składane w sekretariacie szkoły.
VI ZALICZANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
1. Ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala pracodawca.
2. Ustala się ocenę końcoworoczną z praktycznej nauki zawodu .
 Na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych uczeń dostarcza dokumentację z praktycznej nauki zawodu, w której musi być wpisana przez pracodawcę ocena końcowa.
 W przypadku niedostarczenia pełnej dokumentacji przez ucznia, otrzymuje on ocenę niedostateczną. W uzasadnionych przypadkach ocena może ulec zmianie.
3. Kierownik szkolenia praktycznego wpisuje ocenę z praktyk zawodowych do dziennika i arkusza ocen.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 032