Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Statut szkoły

Pobierz wersje statut szkoły statutu Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE
W WIĘCBORKU


Podstawy prawne:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 70
Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku “O systemie oświaty” (Dz. U. Nr 95, poz. 425; Dz. U. Nr 26, poz. 113) z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r w spra-wie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001r Nr 61, poz. 624; Dz. U. z 2002r Nr 10 poz. 96).,
4. Uchwała nr XXXII/217/01 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyję-cia sieci publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sępoleńskiego
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oce-niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania eg-zaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046),
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowa-nia uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1154),
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 11 maja 2007 r. Nr 83, poz.5043),
8. Konwencja Praw Dziecka.
Na podstawie powyższych aktów prawnych ustala się Statut Zespołu Szkół - Centrum Edu-kacyjne, szkoły publicznej, który jest jednocześnie aktem prawnym dla wszystkich szkół dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu. Inicjatywę zmian w Statucie posiada Rada Pedago-giczna, która propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem przedstawia do zatwierdzenia Ra-dzie Szkoły.


SPIS TREŚCI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
Rozdział III. ORGANY SZKOŁY
Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Rozdział VI. NAUCZYCIELE
Rozdział VII. UCZNIOWIE
Rozdział VIII. RODZICE
Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI

NR 1 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
NR 2 PROGRAM PROFILAKTYKI
NR 3 REGULAMIN DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NR 4 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
NR 5 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
NR 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH
NR 7 REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NR 8 PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY
NR 9 REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY
NR 10 REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne z siedzibą w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16b, jest szkołą publiczną.

§ 2

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

§ 3

W skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne wchodzą:
1. TECHNIKUM EKONOMICZNE o 4 - letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły gim-nazjalnej,
2. TECHNIKUM INFORMATYCZNE o 4 - letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły gimnazjalnej,
3. TECHNIKUM HOTELARSKIE o 4 - letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły gim-nazjalnej,
4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA o 2 i 3 - letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły gimnazjalnej - o specjalności:
o sprzedawca,
o wielozawodowa,
5. POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE - młodzieżowe i dla dorosłych o 2 – letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły średniej - TECHNIK INFORMATYK,
6. POLICEALNE STUDIUM HOTELARSKIE (dla dorosłych) o 2 – letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły średniej – TECHNIK HOTELARSTWA,
7. POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE (dla dorosłych) o 2 – letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły średniej – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI,
8. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dla dorosłych) o:
o 2 – letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły zawodowej,
o 3 – letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.

§ 4

Nazwa każdej ze szkół wymienionych w § 3 składa się z nazwy Zespół Szkół - Centrum
Edukacyjne oraz nazwy szkoły (w załączeniu odbite pieczęcie szkół).

§ 5

Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 6

Dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat. W ramach Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne działają: świetlica szkolna, biblioteka szkolna.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7

Szkoła realizuje cele i zadania:
1. Umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 8

Szkoła na podstawie statutu oraz aktów wykonawczych:
1. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
2. Zobowiązuje się do udzielania opieki pedagogicznej.
3. Umożliwia rozwijanie u uczniów zdolności oraz własnych zainteresowań w ramach zajęć poza-lekcyjnych i pozaszkolnych.

§ 9

Szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a szczególnie:
1. Opiekuje się uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych organizując dyżury na-uczycieli.
3. Dba o bezpieczeństwo w salach lekcyjnych poprzez kontrolę sprzętu i pomocy dydaktycznych.
4. Dba o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa na wycieczkach, biwakach i imprezach szkol-nych. Na wycieczkach obowiązuje regulamin wycieczki, który stanowi załącznik nr10 do ni-niejszego statutu.
5. Stara się otoczyć szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę w szkole, zapoznać ich z przepisami i zarządzeniami obowiązującymi w szkole, zabezpieczyć im prawidłową adaptację do nowych warunków.

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY

§ 10


1. Organami szkoły są:
1.1. Dyrektor szkoły
1.2. Rada Pedagogiczna
1.3. Rada Rodziców
1.4. Samorząd Uczniowski
2. Statut Szkoły określa kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły zgodnie z zatwier-dzonymi regulaminami, określa sposób rozwiązywania sporów poprzez:
2.1. Zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem Szkoły,
2.2. Umożliwienie rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
2.3. Zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowa-nych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 11

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
2.1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą,
2.2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2.3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,
2.4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kom-petencji,
2.5. dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
2.6. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,
2.7. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracow-nikom szkoły,
2.8. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji związkowych,
2.9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2.10. organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
2.11. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Peda-gogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

§ 12

Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowa-dzący.

§ 13

Dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 14

1. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego tworzy stanowiska kierownicze i ustala zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze.
2. W Zespole Szkół - Centrum Edukacyjnym tworzy się stanowiska kierownicze:
2.1. wicedyrektora szkoły - d/s pedagogiczno - wychowawczych,
2.2. kierownika internatu,
2.3. kierownika szkolenia praktycznego,
2.4. kierownika administracyjno - gospodarczego.

§ 15

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydanie na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 16

Cele i zadania Rady Pedagogicznej:
1. Rada Pedagogiczna jest organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
o wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
o osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komi-sjach.
5. Rada Pedagogiczna posiada ściśle określone kompetencje i jest organem opiniodawczym.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 17

Cele uprawnienia i zadania Rady Rodziców
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia mło-dzieży.
1.1 Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1.1.1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,
1.1.2. znajomości kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prze-prowadzania egzaminów,
1.1.3. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
1.1.4. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły,
1.2 Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statuto-wą szkoły i ją opiniuje.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
2.1. występowanie do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z wnio-skami i sprawami dotyczącymi szkoły,
2.2. inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły,
2.3. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na po-trzeby szkoły.
2.4. środki, o których mowa w pkt.2.3, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.
3. Rada Rodziców może podjąć uchwałę o usprawiedliwianiu ucznia pełnoletniego.

§ 18

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów szkoły. Może przedstawić dy-rektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
2. Cele i zadania Samorządu reguluje Statut Szkoły. Zasady wybierania i działania organów sa-morządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 19

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły - do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacyjny, o którym mowa w p. 1, dyrektor szkoły przedstawia organowi prowa-dzącemu.
3. Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o innym profilu lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych w przepisach MEN.

§ 20

1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych, w tym wynikających z po-trzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-rocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązko-wych określonych szkolnym planem nauczania.
3. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§ 21

1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 15 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dy-rektor szkoły.
4. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycz-nych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej li-czebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły

§ 22

1. Oddziały poszczególnych klas mogą być podzielone na grupy na zajęciach wymagających spe-cjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Podział na grupy w czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych jest obo-wiązkowy:
2.1. na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii in-formacyjnej - w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów.
2.2. na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
2.3. na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści pro-gramu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, podziału na grupy dokonywać można za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 16 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach międzyoddziałowych.

§ 23

1. Niektóre zajęcia nieobowiązkowe: fakultatywne, sportowo - rekreacyjne, języki obce, informa-tyka itd. mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. miesięczne praktyki zawodo-we).
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach środków finansowych posiada-nych przez szkołę.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finan-sowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.
4. W przypadku realizacji zajęć, finansowanych ze środków pozabudżetowych szkoły, dopuszcza się inną liczbę uczniów.

§ 24

1. Uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu w jednostkach państwowych, spółdzielczych i prywatnych.
2. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i przebiegu praktycznej nauki zawodu regulują od-rębne przepisy, stanowiące załącznik do Statutu Szkoły.

§ 25

1. Szkoła organizuje doradztwo zawodowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Doradztwo zawodowe w szkole koordynuje doradca zawodowy.
3. Doradztwo zawodowe obejmuje w szczególności:
3.1. przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
3.2. przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy)
3.3. przygotowanie rodziców do aktywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
3.4. pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
3.5. wspieraniu działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
4. Doradztwo zawodowe organizowane jest w formie:
4.1. udzielania indywidualnych porad edukacyjnych zawodowych uczniom i ich rodzicom,
4.2. prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących.
5. Uzupełnieniem działalności doradczej jest Szkolny Ośrodek Kariery.

§ 26

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedago-giczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły - za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 27

1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.
3. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udziela opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualne dla każdego ucznia.

§ 28

Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły.

§ 29

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno - wycho-wawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
3. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.


§ 30

1. W szkole funkcjonuje świetlica.
2. Zadania realizowane przez świetlicę szkolną określa osobny regulamin stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego statutu.
3. Godziny otwarcia świetlicy – według planu zajęć ustalanego corocznie.
4. Pracą świetlicy szkolnej kieruje wychowawca świetlicy (wg Regulaminu świetlicy i planu pracy).

§ 31

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców oraz na-uczycieli. Pomoc tę koordynuje pedagog szkolny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest w szczególności w formie:
2.1. porad dla uczniów,
2.2. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
2.3. zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
3.1. diagnozowaniu środowiska ucznia,
3.2. udzielaniu uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
3.3. rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich za-spakajania,
3.4. przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
3.5. udzielaniu porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
3.6. koordynowaniu prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
3.7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikają-cych z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiającym sprostanie tym wymaganiom,
3.8. prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia za-chowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjo-nalne,
3.9. działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
3.10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
3.11. dokonywaniu okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,
4. Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psycholo-giczną i wychowawczą.
5. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkolny ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkolnym występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

§ 32

1. Dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne prowadzi internat.
2. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny wspomagając i uzupełniając rolę szkoły i przejmując funkcje opiekuńczo - wychowawcze od rodziny.
3. Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa regulamin internatu opracowany w oparciu o Statut Szkoły i nie jest z nim sprzeczny.
4. Za całokształt działalności internatu zgodnie z określanymi kompetencjami odpowiada kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
5. Szczegółowy zakres działania internatu określa statut internatu.

§ 33

Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2. internatu szkoły,
3. biblioteki,
4. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5. świetlicy szkolnej,
6. gabinetu pielęgniarki,
7. pracowni komputerowych,
8. pomieszczeń administracyjno - gospodarczych,
9. archiwum,
10. szatni,

§ 34

1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy udziale wychowawcy.
2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego).
3. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Rzecznika Praw Ucznia.
4. W ww sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

ROZDZIAŁ V – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 35

Postanowienia wstępne:
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w sto-sunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz WSO.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
2.1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć,
2.2. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
2.3. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
2.4. motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swego rozwoju,
3. Szczegółowe zasady oceniania regulują przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem niniejszego Statutu.

§ 36

Zasady oceniania
Ogólne zasady oceniania:
1. Ocenianiu podlegają:
1.2. osiągnięcia edukacyjne uczniów,
1.3. zachowanie ucznia.
Przedmiotem oceniania są: umiejętności, wiedza i postawa ucznia, a nie sam uczeń.
2. Osoby biorące udział w procesie oceniania:
2.1. nauczyciel przedmiotu,
2.2. instruktor zawodu ( pracodawca),
2.3. wychowawca, wychowawca internatu,
2.4. pedagog szkolny,
2.5. nauczyciel – bibliotekarz,
2.6. psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej ( w indywidualnych przypadkach),
2.7. pielęgniarka szkolna, lekarz,
2.8. kierownik internatu,
2.9. kierownik praktyk zawodowych,
2.10. uczeń (samoocena),
2.11. nauczyciele zajęć pozalekcyjnych.
3. Narzędzia oceniania.
Przy dokumentowaniu wyników ucznia ocenie podlega:
3.1. sprawdzian,
3.2. test,
3.3. praca klasowa,
3.4. kartkówka,
3.5. praca domowa,
3.6. odpowiedź ustna,
3.7. aktywność na zajęciach ( szkolnych i pozaszkolnych, olimpiady, zawody sportowe, konkursy),
3.8. praca w grupach,
3.9. udział w dyskusji,
3.10. notatki,
3.11. dzienniczek praktyk,
3.12. zeszyt towaroznawczy,
3.13. teczki ćwiczeniowe,
3.14. zeszyt ćwiczeniowy,
3.15. prace praktyczne wykonywane przy pomocy komputera,
3.16. prace praktyczne z zakresu gastronomii i obsługi konsumenta,
3.17. egzaminy klasyfikacyjne,
3.18. egzaminy poprawkowe,
4. Organizacja roku szkolnego.
4.1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (semestry). I okres (semestr) w szkołach dziennych dla młodzieży kończy się w ostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną. Każdy okres (semestr) kończy się wystawieniem uczniom ocen klasyfikacyjnych.
4.2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-nych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
4.3. Klasyfikowanie końcoworoczne (II okres) polega na podsumowaniu osiągnięć eduka-cyjnych ucznia w danym roku szkolnym (w szkole policealnej w danym semestrze) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
4.4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, ocenę za-chowania – wychowawca klasy.
4.5. Ocena śródroczna i końcoworoczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen.
4.6. Ocena śródroczna ma wpływ na ocenę końcoworoczną.
4.7. W szkole policealnej ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych lub egzaminu zgodnie z wymaganiami określonymi przez prowadzącego zajęcia edukacyjne.
4.8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono niezadowalający poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciel powinien w II okresie dać uczniowi szansę nadrobienia materiału. O sposobach uzupełnienia wiedzy nauczyciel powinien poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).
4.9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (seme-stralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4.10. Przy obliczaniu śródrocznej i końcoworocznej średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z zajęć obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki.

§ 37

1. Kryteria oceniania.
Ocenie podlegają:
1.1. umiejętności, wiadomości i postawy każdego ucznia ujęte w programach nauczania i podstawach programowych,
1.2. umiejętności interpretacji, uzasadniania,
1.3. stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w typowych i nowych sytuacjach,
1.4. umiejętność pracy w grupie,
1.5. umiejętność samooceny,
1.6. postępy poczynione przez ucznia,
1.7. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i lokalnym,
1.8. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
2. Ocenianie umiejętności i wiedzy ucznia.
2.1. Skala ocen.
Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczna ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący - cel - 6
stopień bardzo dobry - bdb - 5
stopień dobry - db - 4
stopień dostateczny - dst - 3
stopień dopuszczający - dop - 2
stopień niedostateczny - ndst - 1
2.2. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
2.3. Dopuszcza się przy ocenach bieżących stawianie znaku ( + , –)
2.4. Znak (+) zwiększa wartość oceny o 0,5, znak (–) zmniejsza wartość oceny o 0,4
2.5. W dzienniku lekcyjnym oceny śródroczne mogą być wpisane ze znakiem (+, –), oceny końcoworoczne wpisuje się bez znaku (+, –),
2.6. W arkuszu ocen ucznia oceny śródroczne i końcoworoczne wpisuje się bez znaku(+,–).
3. Szczegółowe kryteria ocen, umiejętności i wiedzy ucznia.
3.1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
3.1.1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
3.1.2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teore-tycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
3.1.3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sporto-wych albo posiada inne porównywalne osiągnięcia,
3.2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
3.2.1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
3.2.2. poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
3.2.3. potrafi logicznie i twórczo myśleć, wnioskować, uogólniać, konstruować, dowodzić, klasyfikować,
3.2.4. potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji naukowej,
3.2.5. bierze udział w konkursach, zawodach, turniejach.
3.3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
3.3.1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie więk-szości relacji między elementami z danego przedmiotu,
3.3.2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
3.3.3. potrafi logicznie myśleć i analizować, zastosować typowe wzory i zasady znane z lekcji podręcznika.
3.4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
3.4.1. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dal-szej nauce danego przedmiotu,
3.4.2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
3.4.3. zna i rozumie podstawowe definicje, pojęcia, twierdzenia, formuły i potrafi je zasto-sować.
3.5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
3.5.1. opanował zakres wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym,
3.5.2. rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typo-we, o niewielkim stopniu trudności,
3.5.3. rozumie podstawowe pojęcia, potrafi je nazwać i podać proste przykłady,
3.5.4. wykazuje zainteresowanie przedmiotem i chęć do uczenia się.
3.6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
3.6.1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym przedmiotu,
3.6.2. posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiających dalsze zdobywa-nie wiedzy,
3.6.3. nie jest w stanie wykonywać nawet przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
4. Sposoby i częstotliwość oceniania
4.1. Kartkówka obejmująca materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych trwa do 15 min., przeprowadzana jest przez nauczyciela bez wcześniejszej zapowiedzi, może wystąpić na każdej lekcji.
4.2. Prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe) obejmujące materiał z więcej niż trzech zajęć edukacyjnych zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
• nauczyciel wpisuje zapowiedzianą pracę pisemną do dziennika lekcyjnego,
• zasada ta nie jest stosowana, jeśli nauczyciel przełożył pracę pisemną na prośbę uczniów.
4.3. W przypadku nieobecności na pracy pisemnej uczeń ma obowiązek w ciągu jednego tygodnia od daty jej pisania napisać zaległą pracę, zgłasza się w tej sprawie do nauczy-ciela i uzgadnia szczegóły.
• niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą wystawienie oceny niedostatecznej
• ucieczka z pracy pisemnej powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.
4.4. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w trybie i na warunkach określonych przez nauczyciela. Ocenę poprawia się tylko raz.
4.5. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić kartkówki w ciągu tygodnia a pozostałe prace pi-semne w ciągu 2 tygodni od momentu ich napisania( z wyjątkiem prac pisemnych z ję-zyka polskiego - 3 tygodnie)
• nauczyciel, który nie oddał poprawionych prac w przewidywanym terminie z przy-czyn nieuzasadnionych nie wpisuje ocen niedostatecznych.
• usprawiedliwione opóźnienie nauczyciela w tym względzie może wynikać tylko z faktu choroby, wyjazdu służbowego, ważnej sprawy rodzinnej,
4.6. Na polecenie nauczyciela wybrane prace pisemne uczeń zobowiązany jest przedstawić rodzicom ( prawnym opiekunom) i zwrócić nauczycielowi z podpisem poświadczającym przyjęcie przez nich do wiadomości oceny.
4.7. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i posiadanie podręcz-nika, oraz innych pomocy, jeśli takie wymogi określi nauczyciel. Za ich brak na zajęciach uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
4.8. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny nieprzygotowane do zajęć i uzyskać tą drogą zwolnienie z odpytywania i kartkówki.
o fakt nieprzygotowania do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji
o prawo to nie dotyczy przedmiotów realizowanych jeden raz w tygodniu i zapowie-dzianych wcześniej prac pisemnych i powtórzeń materiału
4.9. Uczeń ma prawo do uzyskania przez tydzień zwolnienia z odpytywania i pisania prac w przypadku dłuższej nieobecności w szkole (tydzień i dłużej). Prawo to nie zwalnia ucznia z obowiązku bieżącej pracy na zajęciach, oraz sprawdzanie i ocenianie jej rezul-tatów przez nauczyciela.
4.10. W przypadku korzystania przez ucznia z niedozwolonych form pomocy podczas prac pisemnych i kartkówek nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną.
5. Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych
5.1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w sto-sunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficy-ty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania
5.2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5.3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputero-wych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
5.4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocz-nej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 38

Nagrody i kary mają bezpośredni wpływ na ustalenie oceny semestralnej i końcoworocznej z zachowania.
1. Zasady oceniania zachowania:
1.1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
o funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i lokalnym
o respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
1.2. Ocenę zachowania śródroczną (końcoworoczną) ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne
1.3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
1.4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyż-szej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
1.5. Przy podejmowaniu uchwały o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia którego dotyczy pkt.1.4 Rada Pedagogiczna uwzględnia następujące kryteria:
o sytuację rodzinną ucznia,
o wypadki losowe,
o wysokość semestralnych ocen z zachowania,
o wszystkie czynniki wpływające na ustalenie przez wychowawcę oceny nagannej z zachowania,
o frekwencja na zajęciach i sposób usprawiedliwiania nieobecności,
o stosunek do innych obowiązków szkolnych,
o opinię z praktyk zawodowych.
1.6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
1.7. Nauczyciele i wychowawcy internatu zobowiązani są do bieżącego informowania wy-chowawców klas o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia.
1.8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
1.9. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
1.10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) wychowawca jest zobo-wiązany do uzasadnienia oceny z zachowania.
1.11. W studium policealnym oceny z zachowania nie stosuje się.
2. Kryteria ujmujące funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.
Wychowawca wystawia uczniowi ocenę z zachowania w oparciu o następujące wskaźniki:
o wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
o postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
o dbałość o honor i tradycje szkoły;
o dbałość o piękno mowy ojczystej;
o dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
o godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
o okazywanie szacunku innym osobom;
o frekwencja;
o rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień;
o troska o mienie szkoły;
3. Charakterystyka zachowania ucznia:
Ocenę z zachowania ustala się na podstawie ilości punktów, które przyznaje uczniowi wychowaw-ca klasy i pozostali nauczyciele.
Korelacja między skalą punktów i ocen:
Ocena wzorowa 192
Ocena bardzo dobra 146 – 191
Ocena dobra 100 – 145
Ocena poprawna 99 – 54
Ocena nieodpowiednia 53 – 8
Ocena naganna 7

Ocena z zachowania w systemie punktowym w wyraźny sposób pokazuje postawę ucznia wobec świadomie przyjętych na siebie obowiązków związanych z uczęszczaniem do szkoły. Pomaga wy-chowawcy klasy i nauczycielom pokazać pozytywne i negatywne zachowania ucznia, które mają bezpośredni wpływ na ocenę. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 100 punktów, do których są dodawane punkty na plus i na minus. Suma końcowa wyznacza ocenę z zachowania.
• Końcoworoczną ocenę z zachowania wyznacza się na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w obu semestrach.
• Ocena wzorowa może być wystawiona uczniowi bez punktów ujemnych.
• Ocena bardzo dobra może być wystawiona uczniowi, który ma maksymalnie 5 punktów ujemnych.

Główne mierniki oceny z zachowania.
Punkty + /plus/.
1. Udział w konkursach przedmiotowych (każdorazowo):
1.1 szkolnym,
1.2 gminnym i jednoetapowym,
1.3 powiatowym,
1.4 wojewódzkim,
1.5 ogólnopolskim,
5
10
15
20
25
2. Udział w zawodach sportowych:
2.1 szkolnych,
2.2 międzyszkolnych – gminnych,
2.3 powiatowych,
2.4 wojewódzkich,
2.5 ogólnopolskich
5
10
15
20
25
3. Stosunek do nauki:
3.1 bez punktów ujemnych,
3.2 bez ocen niedostatecznych
3.3 bez godzin nieusprawiedliwionych
3.4 średnia ocen powyżej 3.0
3.5 średnia ocen powyżej 3.5
3.6 średnia ocen powyżej 4.0
3.7 średnia ocen powyżej 4.5
3.8 średnia ocen powyżej 5.0
10
10
10
5
10
15
20
25
4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych:
4.1 szkolnych,
4.2 pozaszkolnych,
10
10
5. Funkcja w samorządzie klasy 5
6. Funkcja w samorządzie szkoły 10
7. Praca na rzecz klasy (np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych) 5
8. Praca na rzecz szkoły (np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych) 10
9. Pomoc koleżeńska w nauce 5
10. Kultura osobista:
10.1 Poszanowanie godności własnej, rówieśników i pra-cowników szkoły.
10.2 Odnoszenie się z szacunkiem do innych osób w szkole i poza nią.
10.3 Przestrzeganie statutu szkoły.

0 – 5
0 – 5
0 – 5
11. Udział w wolontariacie 10
12. Ocena wychowawcy 0 - 10

Punkty – (minus)
13. Nieuzasadniona odmowa udziału w:
13.1 konkursach przedmiotowych,
13.2 zawodach sportowych
13.3 wycieczkach przedmiotowych
- 5
- 5
14. Semestralna lub końcoworoczna ocena niedostateczna (za każdą) - 5
15. Frekwencja:
15.1 nieusprawiedliwione spóźnienie (każde)
15.2 godzina nieusprawiedliwiona (każda)
- 1
- 3
16. Przeszkadzanie na lekcji (każdorazowo) –5
17. Ignorowanie poleceń pracowników szkoły (każdorazowo) –5
18. Prowokacyjne zachowanie w stosunku do:
18.1 rówieśników,
18.2 nauczycieli, innych pracowników szkoły,
- 10

- 20
19. Aroganckie zachowanie w stosunku do:
19.1 rówieśników,
19.2 nauczycieli, innych pracowników szkoły,
- 10
-10 do - 20
20. Wulgarne zachowanie w stosunku do:
20.1 rówieśników,
20.2 nauczycieli, innych pracowników szkoły,
- 10
- 20
21. Pobicie - 30
22. Bierne uczestnictwo w pobiciu - 20
23. Przemoc, wymuszenie - 30 + § 50 Statutu Szkoły
24. Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających - 30 + § 50 Statutu Szkoły
25. Kradzież - 30 + § 50 Statutu Szkoły
26. Fałszowanie dokumentów - 30 + § 50 Statutu Szkoły
27. Niszczenie mienia:
27.1 szkoły,
27.2 innych osób,
- 20
- 20
28. Palenie papierosów - 5 (każdora-zowo)

o Punktację uzupełniają nauczyciele na bieżąco.
o Zbierane przez ucznia punkty wpisuje się do karty zachowania zakładanej przez wy-chowawcę klasy.
o Powyższy system punktowy ujednolica sposób kształtowania oceny z zachowania.
o Karta zachowania jest jednolita w całej szkole.

§ 39

Klasyfikowanie ucznia
1. Egzaminy klasyfikacyjne.
.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania
.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-min klasyfikacyjny.
.3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedli-wionej lub na pisemną prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
.4. Uczeń nieklasyfikowany ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny ma obowiązek wnieść do dyrektora szkoły podanie z prośbą o wyznaczenie terminu tego egzaminu najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfika-cyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
.6. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
.7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyj-nego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wy-znaczonym przez dyrektora szkoły.
.8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności inne-go nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu
.9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wycho-wania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
.10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
.11. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
o - imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,
o - termin egzaminu,
o - pytania, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
o - wyniki egzaminu klasyfikacyjnego i ustaloną ocenę.
Do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą infor-mację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
1.12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć eduka-cyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

2. Egzaminy poprawkowe
2.1. Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych za-jęć.
2.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egza-minu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2.3. Zawartość merytoryczna pytań na egzaminie poprawkowym musi być taka, aby uczeń miał szansę na otrzymanie każdej oceny.
2.4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się
w styczniu — po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
2.5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-czonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2.6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
o dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewod-niczący komisji,
o nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne - jako egzaminujący,
o nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek ko-misji.
Nauczyciel uczący, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wtedy dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie do komisji nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w poro-zumieniu z dyrektorem tamtej szkoły,
2.7. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
o skład komisji,
o termin egzaminu poprawkowego,
o pytania (zadania) egzaminacyjne,
o wyniki egzaminu poprawkowego oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych od-powiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2.8. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do kla-sy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał eg-zaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, re-alizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
2.9.Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej i nie ma możliwości po-wtarzania roku w szkole tego samego typu lub klasie o tym samym profilu ma prawo wyra-zić chęć powtarzania klasy w szkole innego typu lub o innym profilu akceptując różnice programowe.
Uczeń jest zobowiązany w związku z tym uzupełnić różnice programowe w czasie trwania I semestru kolejnego roku szkolnego. Dokładne terminy egzaminów uzupełnia-jących ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów.
3. Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej oraz rocznej oceny z zachowania.
3.1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3.2. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych za-jęć edukacyjnych.
W skład komisji wchodzą:
 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dy-rektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyj-ne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozu-mieniu z dyrektorem tej szkoły.
3.3. Sprawdzian, o którym mowa pkt. 3.2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 3.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3.4. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
o skład komisji,
o termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3.2,
o zadania ( pytania) sprawdzające,
o wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
3.5. do protokołu, o którym mowa w pkt. 3.4 dołącza się pisemne pracę ucznia i zwięzłą in-formację o ustnych odpowiedziach ucznia.
3.6. ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która mo-że być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
3.7. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mo-wa w pkt. 3.2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym termi-nie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
3.8.przepisy od pkt. 3.1. do 3.7. stosuje się odpowiednio w przypadku:
o semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych słuchaczy Studium Police-alnego,
o rocznej (u Słuchaczy Studium Policealnego - semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że ter-min do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu po-prawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
3.9.uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prze-pisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3.10.w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły po-wołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodni-czącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
o dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
o wychowawca klasy,
o wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w da-nej klasie,
o pedagog,
o przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
o przedstawiciel rady rodziców,
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
o skład komisji,
o termin posiedzenia komisji,
o wynik głosowania,
o ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnienie.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcze-śniej ustalonej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
4. Uzyskanie promocji
4.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej (na semestr wyższy), a w przypadku klasy programowo najwyższej (semestru programowo najwyższego) kończy szkołę, jeżeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych określonych planem na-uczania roczne stopnie wyższe od stopnia niedostatecznego.
4.2. W studium policealnym uczeń jest promowany po każdym semestrze.
4.3. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (również z etyki lub religii) 4,75 oraz przynajmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, jeżeli w wyniku kla-syfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu (również z etyki lub religii) uzyskał średnią ocen 4,75 oraz przynajmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
4.4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej (semestru progra-mowo wyższego) powtarza klasę (semestr).
4.5. Absolwenci szkół licealnych mogę zdawać egzamin maturalny. Tryb i zasady przepro-wadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.

§ 40

Przepływ informacji dotyczącej ucznia
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest podać uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) terminarz całorocznych spotkań z rodzicami obejmujący zebrania semestralne i śródsemestralne.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo kontaktować się z nauczycielami przedmiotu i wychowawcą w innym terminie po wcześniejszym jego uzgodnieniu dla uzyskania informacji o postępach w nauce swoich dzieci.
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie materiału nauczania, sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązu-jących zajęć edukacyjnych.
4. Wychowawca klasy informuje uczniów na początku każdego roku szkolnego o zasadach oce-niania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. O przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych należy poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
O przewidywanych dla ucznia końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych należy poin-formować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
Przewidywane oceny semestralne i końcoworoczne mogą ulec zmianie o jeden stopień.
6. Informacje przekazywane są rodzicom w formie wypisu wręczanego uczniowi.
• rodzice potwierdzają fakt zapoznania się z przewidywanymi dla dziecka śródrocznymi i końcoworocznymi ocenami klasyfikacyjnymi własnoręcznym podpisem,
• uczeń zobowiązany jest w ciągu trzech dni dostarczyć wychowawcy podpisany przez ro-dziców wypis ocen.
• w przypadku nieobecności ucznia w szkole informację o przewidywanych ocenach rodzice uzyskują u wychowawcy w szkole.
7. Oceny semestralne i końcoworoczne, w tym oceny ze sprawowania, muszą być wystawione i wpisane do dziennika na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
8. Na zorganizowanych przez dyrekcję apelach szkolnych informuje się uczniów w sposób ogólny o wynikach nauczania, zachowania i frekwencji.
9. Informacje o wynikach ucznia, zachowaniu i frekwencji zapisane są w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen zgodnie z określonymi przepisami w tym zakresie.
10. Uczeń szkoły policealnej ma obowiązek posiadania indeksu, do którego wpisywane są oceny semestralne.

§ 41

Tryb i zasady zatwierdzania WSO
1. WSO ulega stałej ewaluacji.
2. W każdym roku szkolnym dyrektor powołuje komisję składającą się z przedstawicieli nauczy-cieli, uczniów i rodziców do oceny i ewaluacji systemu.
3. Komisja zbiera uwagi na temat funkcjonującego systemu oceniania i na ich podstawie wypracowuje propozycje zmian
4. Komisja przedstawia zmiany w WSO radzie pedagogicznej do zaopiniowania
5. Rodzice zostają zapoznani z WSO na zebraniu Rady Rodziców.
6. Prezydium Rady Rodziców w ciągu 7 dni przedstawia dyrekcji szkoły wnioski dotyczące WSO.
7. Uczniowie zostają zapoznani z WSO na godzinach wychowawczych i w ciągu 7 dni uwagi kierują do Samorządu Uczniowskiego przez przewodniczących klas.
8. W ciągu 14 dni od daty zapoznania się z WSO po naniesieniu ewentualnych poprawek WSO powinien być zatwierdzony przez RP i podpisany przez upoważnione osoby
9. Od momentu przyjęcia WSO przez Radę Pedagogiczną staje się on obowiązujący w Zespole Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku.


ROZDZIAŁ VI – NAUCZYCIELE

§ 42

Zadania nauczyciela i nauczyciela wychowawcy:
1. Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z planem pracy szkoły.
2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego moderni-zację do organów kierowniczych szkoły.
3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności zainteresowania.
4. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
5. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia traktuje wszystkich uczniów.
6. Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.
7. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
8. Prowadzi prawidłowo dokumentacje przedmiotu lub koła zainteresowań.
9. Wypełnia karty profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) w części jego dotyczącej.

§ 43

Uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela i nauczyciela wychowawcy:
1. Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydak-tycznych w nauczaniu swego przedmiotu.
2. Jeśli prowadzi koło zainteresowań – decyduje o treści programu.
3. Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów.
4. Decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów.
5. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
6. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za:
6.1. prawidłowy przebieg procesu nauczania zgodny z obowiązującym programem naucza-nia,
6.2. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu powierzo-nych.
7. Odpowiada przed władzami szkoły, za:
7.1. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
7.2. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru.
7.3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpiecze-nia.
8. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą ko-misje przedmiotowe.
9. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący komisji.

§ 44

1. Na wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych w obrębie siedziby szkoły, opiekę nad uczniami sprawuje jeden nauczyciel na grupę do 30 uczniów.
2. Na wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych z wykorzystaniem publicz-nych środków lokomocji opiekę sprawuje jeden nauczyciel na grupę 15 uczniów.
3. Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden nauczyciel na grupę 10 uczniów.
4. Dyrektor szkoły lub jego zastępca w celu wzmożenia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i hi-gieny młodzieży na terenie szkoły w przerwach międzylekcyjnych wyznacza nauczycieli dyżu-rujących.
4.1. Nauczyciele pełnią dyżury cykliczne w ciągu całego roku szkolnego i w czasie ich trwania na wszystkich przerwach przebywają wśród młodzieży.
4.2. Nauczyciele dyżurujący kształtują podstawy higienicznego spędzania czasu i przestrze-ganie i przestrzeganie przepisów bhp oraz regulaminu uczniowskiego.
5. Szczególne zasady zachowania w pracowniach:
5.1. chemicznej,
5.2. fizycznej,
5.3. biologicznej,
5.4. gastronomii i obsługi konsumenta,
5.5. informatycznych,
5.6. w sali gimnastycznej i siłowni,
określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

ROZDZIAŁ VIII - UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 45

1. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukoń-czeniu gimnazjum.
2. Do szkoły policealnej uczęszczają absolwenci szkół średnich.
3. Do szkoły dla dorosłych z trzyletnim cyklem nauczania uczęszczają absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
4. Do szkoły dla dorosłych uczęszczają uczniowie od 18 roku życia, po ukończeniu innych szkół.

§ 46

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej jest ukoń-czenie gimnazjum oraz uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym liczba punk-tów.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej uwzględnia się:
2.1. liczbę punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny z :
- części humanistycznej,
- części matematyczno – przyrodniczej,
2.2.liczbę punktów uzyskanych za oceny z następujących zajęć edukacyjnych (na podstawie świadectwa szkolnego ),
• język polski,
• matematyka,
• geografia,
• informatyka,
2.3.ocena z zachowania (w przypadku oceny z zachowania niższej niż poprawna szkoła może odmówić przyjęcia kandydata)
3. Preferencje
3.1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
3.2. Udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szcze-blu wojewódzkim
3.3. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym
3.4. W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają:
- sieroty,
- osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- osoby z rodzin zastępczych,
- osoby zamieszkałe na wsi,
- osoby z rodzin nauczycielskich,
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadającymi opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,
- uczniowie z wyższą oceną z zachowania.
3.5. Ostateczna decyzje w przypadkach wymienionych w pkt. 2 podejmie Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, która zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia wcześniejszej rozmowy z rodzicami kandydata przez pedagoga szkol-nego i kierownika praktyk zawodowych.
4. Uczeń przyjęty do klasy I zobowiązany jest dostarczyć swoją kartę zdrowia pielęgniarce szkol-nej do 15 września bieżącego roku szkolnego.
5. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiado-mości szczegółowe kryteria i warunki rekrutacji.

§ 47

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 48

1. Uczeń ma prawo do:
1.1. poszanowania swojej godności, narodowości i światopoglądu,
1.2. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, zapoznania się z WSO i programem wychowawczym,
1.3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
1.4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
1.5. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
1.6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań zgodnych z jego odrębnością etniczną, naro-dową i religijną,
1.7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, zgodnie z WSO,
1.8. rozwijania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych swych zainteresowań i zdolności w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fi-zycznych.
1.9. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami oraz korzystania z po-mocy nauczyciela w przygotowaniu do nich po zapewnieniu środków finansowych na prowadzenie dodatkowych zajęć,
1.10. uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,
1.11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,
1.12. korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
1.13. korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
1.14. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych organizowanych na terenie szkoły,
1.15. zrzeszenia się w organizacjach działających na terenie szkoły,
1.16. odwołana się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach zawartych w szkolnym systemie oceniania.
2. Uczeń ma obowiązek:
2.1. przestrzegania prawa szkolnego - podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, R. P., nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego,
2.2. stosowania się do zasad współżycia społecznego,
2.3. szanowania godności własnej i innych osób,
2.4. usprawiedliwiania nieobecności.
o Usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole dokonuje wychowawca klasy na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisemnej prośby rodziców, formę kontroli usprawiedliwień ustala wychowawca klasy.
o Usprawiedliwienie nieobecności ucznia szkoły policealnej następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego i w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
o Usprawiedliwienie nieobecności ucznia szkoły zawodowej dokonuje się na podstawie druku L4 lub wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej,
o przedstawiania usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych spowodowanych chorobą musi być dostarczone w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły, nieobecność jednodniowa musi być usprawiedliwiona dnia następnego,
o usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,
2.5. przestrzegania zasad zwolnień z lekcji. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie:
o pisemnej prośby rodziców,.
o pisemnego zwolnienia pielęgniarki szkolne,
o pisemnej prośby instruktora praktycznej nauki zawodu po wyrażeniu zgody przez wy-chowawcę klasy,
Ucznia zwalnia wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.
Zwolnienie z lekcji traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną.
o zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w-f musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali,
o uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w czytelni.
2.6. przestrzegania bezwzględnego zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków, przebywania pod ich wpływem w szkole, poza nią a także na wszelkich imprezach przez szkołę organizowanych (dyskoteki, biwaki, wyjazdy, wycieczki itp.),
2.7. chronienia życia, zdrowia własnego i innych,
2.8. traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
2.9. respektowania uchwał władz samorządu lub odwołania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji
2.10. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
2.11. systematycznego przygotowywania się do zajęć,
2.12. aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
2.13. uzupełniania braków wynikających z absencji,
2.14. rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,
2.15. pozostawienia sali lekcyjne w nienagannym porządku,
2.16. dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe - w razie stwierdzenia celowego zniszczenia ponosi odpowiedzialność za zniszczenie,
2.17. niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
2.18. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.19. dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
2.20. zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
2.21. starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
2.22. kształtowania nawyku odrabiania prac domowych,
2.23. starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli i posiadanie podręczników (zgodnie z WSO).

§ 49

NAGRODY I KARY

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
.1. ustną pochwałę wychowawcy klasy lub nauczyciela wobec klasy,
.2. ustną pochwałę dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec społeczności szkolnej,
.3. list pochwalny do rodziców,
.4. dyplom uznania,
.5. nagrodę rzeczową,
.6. wyjazd do teatru, multikina ...
.7. jednodniową wycieczkę,
.8. nagroda rzeczowa dla najlepszej uczennicy i najlepszego ucznia klas I,II,III,IV,
.9. nagroda rzeczowa dla najlepszej uczennicy i najlepszego ucznia klas I,II,III klas c
2. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
3. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych uczeń może otrzymać następujące kary:
3.1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,
3.2. naganę wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy
3.3. upomnienie lub naganę dyrektora szkoły udzieloną wobec społeczności szkolnej,
3.4. adnotację nauczyciela, wychowawcy w dzienniku lekcyjnym o fakcie udzielenia uczniowi upomnienia, nagany.
3.5. zawieszenie prawa do korzystania z opieki socjalnej, jeśli uczeń z takiej korzysta,
3.6. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
3.7. zobowiązanie ucznia niszczącego – dewastującego mienie szkoły do usunięcia szkody lub finansowego zadośćuczynienia,
3.8. zobowiązanie ucznia przyłapanego trzykrotnie na paleniu papierosów do prac porządkowych w miejscu palenia papierosów,
3.9. skreślenie z listy uczniów.
4. Za godziny opuszczone bez usprawiedliwienia uczeń zostaje ukarany:
4.1. upomnieniem wychowawcy za 5% godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia,
4.2. naganą wychowawcy za kolejne 10% godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia,
4.3. upomnieniem dyrektora za kolejne 15% godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia,
4.4. naganą dyrektora za kolejne 20% godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia,
4.5. naganą z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów za kolejne 5%,
4.6. uczeń, który otrzymał naganę z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów i opuszcza kolejne godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia podlega procedurze skreślenia,
o Trzy spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieusprawiedliwiona. Nauczyciel od-notowuje uczniowi spóźnienie w pierwszych 15 minutach lekcji.
Liczba godzin nieusprawiedliwionych, za którą uczeń otrzymuje kolejne kary, obli-czana jest na podstawie miesięcznej liczby godzin lekcyjnych w danej klasie.
5. O zastosowanych karach powiadamiani są każdorazowo rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. W przypadku braku poprawy w postępowaniu ucznia wychowawca zwraca się o po-moc do pedagoga szkolnego lub sugeruje rodzicom, by skorzystali z porady specjalistów Po-radni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły i pedagogiem może zobowiązać rodziców do comiesięcznego spotkania. Celem spotkań jest zmobilizowanie rodzica do zainteresowania się, własnym dorastającym dzieckiem i przeciw-działanie niepowodzeniom szkolnym.
6. O zastosowanych karach powiadamiani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia (zgodnie z § 51 pkt. 1 i 2). W przypadku braku poprawy w postępowaniu ucznia wychowawca zwraca się o pomoc do pedagoga szkolnego lub sugeruje rodzicom, by skorzystali z porady specjali-stów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły i pedagogiem może zobowiązać rodziców do comiesięcznych spotkań. Celem spotkań jest mobilizowanie rodzica do zainteresowania się własnym dorastającym dzieckiem i przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.
7. W szczególnych przypadkach nie stosuje się gradacji kar i nagród.

§ 50

SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów, gdy:
1. kary regulaminowe przewidziane statutem zostaną wyczerpane,
2. uczeń dopuszcza się aktów wandalizmu i agresji,
3. postępowanie ucznia zagraża jego życiu lub życiu i zdrowiu innych,
4. uczeń wnosi, spożywa, namawia i rozprowadza alkohol i narkotyki na terenie szkoły, w czasie imprez szkolnych i wycieczek,
5. stwierdzono fałszowanie dokumentów – dopisywanie ocen, fałszowanie podpisu rodziców,
6. ciągła nieobecność ucznia pełnoletniego przekracza cztery tygodnie (bez powiadamiania szkoły). Fakt ten uznaje się za porzucenie szkoły przez tego ucznia.
7. uczeń nie stawi się w szkole w pierwszym tygodniu nauki – dotyczy słuchacza szkoły policealnej. Nie dotyczy to udokumentowanych sytuacji losowych po uprzednim powiadomieniu szkoły.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

W przypadkach naruszenia prawa karnego szkoła wykonuje zalecenia nałożone przez sąd dla nieletnich lub dorosłych.

§ 51

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

Rada Pedagogiczna na pisemną prośbę ucznia i jego rodziców może zawiesić karę skreślenia z listy uczniów na okres 6 miesięcy, jeżeli uczeń zobowiąże się do przepracowania na rzecz szkoły 30 godzin.
1. Uczeń ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
2. W przypadku trudności z udzieleniem uczniowi nagany dyrektora ze względu na ciągłą nieobecność w szkole za wystarczające uważa się przesłanie informacji o zastosowanej wobec ucznia karze listem poleconym na podany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres zamieszkania. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. Uczeń ma prawo pisemnego odwołania się od kary w ciągu 3 dni do R. P. za pośrednictwem dyrektora szkoły ( nie dotyczy przypadku skreślenia z listy uczniów), jeżeli zdaniem ucznia decyzja zostanie podjęta subiektywnie, pochopnie lub bez wnikliwego zbadania zarzutów. Pozytywne rozpatrzenie odwołania powoduje uchylenie kary lub jej zawieszenie.
4. Rozpatrzenie negatywne utrzymuje w mocy pierwszą decyzję.
5. Informację o decyzji dotyczącej odwołania uczeń, otrzymuje w ciągu 7 dni od dnia jej złożenia.
6. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu szkolnego lub przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Brak zastrzeżeń wobec zachowania ucznia w okresie zawieszenia powoduje uchylenie kary.
7. Odwołanie ucznia rozpatruje zespół w składzie:
7.1. dyrektor szkoły - przewodniczący,
7.2. wychowawca klasy,
7.3. przedstawiciel Rady Rodziców,
7.4. przedstawiciel Samorządu Szkolnego.

§ 52

PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

1. Ustawa o systemie oświaty w artykule 41 ustawy z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty” daje radzie pedagogicznej kompetencje do podejmowania uchwał o sprawach skreślenia z listy uczniów.
2. Dyrektor szkoły ma możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (Uoso art.39)
3. Przebieg skreślania z listy uczniów:
3.1. Musi zaistnieć faktyczny powód do skreślenia: uczeń dopuścił się czynu, za który groziło skreślenie z listy uczniów i ten powód jest wymieniony w statucie szkoły.
3.2. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (musi na nim być co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, spotkanie musi być protokołowane), musi paść wniosek o podjęcie uchwały o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.
3.3. Wniosek musi być umotywowany i uzasadniony.
3.4. Podczas głosowania wniosek musi uzyskać zwykłą większość
3.5. Jeśli wniosek uzyskał większość, dyrektor jest zobowiązany do realizacji uchwały na podstawie art. 39 i 41 UoSo.
3.6. Dyrektor szkoły może nie zrealizować uchwały rady pedagogicznej, jeśli uzna, że była ona nie zgodna z prawem. Wtedy niezwłocznie musi zawiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Oba organy działając w porozumieniu uchylają uchwałę, jeżeli dojdą do wniosku, że faktycznie była niezgodna z prawem. Od takiego rozstrzygnięcia nie można się odwołać.
3.7. Przed podjęciem decyzji dyrektor musi zapoznać się z opinią samorządu uczniowskiego wyrażoną na piśmie.
3.8. Dyrektor szkoły podejmując decyzję musi ją odpowiednio sformułować na piśmie.
Decyzja powinna zawierać:
• oznaczenie organu administracji państwowej uprawnionego do podejmowania decyzji,
• datę wydania decyzji,
• oznaczenie stron lub strony,
• przywołanie podstawy prawnej podjęcia decyzji,
• podanie rozstrzygnięcia,
• podanie uzasadnienia faktycznego,
• podanie uzasadnienia prawnego,
• pouczenie o możliwości odwołania,
• podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do podejmowania decyzji.
(Brak jednego z wymienionych elementów może być podstawą do uchylenia decyzji z mocy prawa, z przyczyn formalnych.)
3.9. Decyzja musi zostać doręczona uczniowi (jeśli ma już osiemnaście lat) i jego rodzicom w formie pisemnej. Dostarczenie decyzji musi zostać udokumentowane, tzn. uczeń lub jego rodzice potwierdzają jej odbiór.
4. Od momentu doręczenia decyzji o skreśleniu uczeń ma 14 dni na wniesienie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły pisemnego odwołania.
5. W ciągu tych 14 dni uczeń ma prawo nadal uczęszczać do szkoły ( także w okresie rozpatrywania odwołania przez Kuratorium).
6. Decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy:
• posętpowanie ucznia zagraża zdrowiu własnemu lub życiu innych,
• uczeń dopuszcza się aktów wandalizmu,
• zaistnieje inny ważny interes społeczny.
W przypadku naruszenia prawa karnego np. kradzieży, naruszenia przepisów porządko-wych w miejscach publicznych szkoła wykonuje zalecenia nałożone przez sąd dla nieletnich lub dorosłych
7. W przypadku upływu terminów rozpatrzenia odwołania ucznia przewidzianych ustawą, decyzja o skreśleniu staje się ważna.

ROZDZIAŁ VIII - RODZICE (opiekunowie)

§ 53

1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1.1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
1.2. porad pedagoga szkolnego,
1.3. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
1.4. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
1.5. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezen-tantów.
2. Do obowiązków rodziców należy:
2.1. wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2.2. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
2.3. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkoły.


ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 55

1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład z nazwą Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku.
3. Tablica na frontonie budynku szkoły i stemple szkół wchodzących w jego skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne zawierają u góry nazwę Zespół Szkół - Centrum Edukacyjne, a później nazwy szkól wchodzących w skład Centrum.
4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne podaje się nazwę szkoły - nazwa Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 56

Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związanie z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią wyróżniający się w nauce uczniowie.

§ 57

Do uczniów szkół dla dorosłych nie stosuje się przepisów niniejszego statutu dotyczących:
• zasad współdziałania szkoły z rodzicami słuchaczy.
• opieki wychowawczej nad uczniami we współpracy z rodzicami.
• zasad informowania rodziców o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 58

Budynki i teren szkolny objęte są nadzorem w postaci systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 59

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje szkolną w archiwum na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 60

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny wyznaczony nauczyciel, a w sprawach gospodarczych kierownik administracyjno-gospodarczy.

§ 61

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

§ 62

1. Statut opiniuje radca prawny kuratorium lub organu prowadzącego.
2. Statut przyjmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaciągnięciu opinii Rada Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 63

Statut szkoły jest jawny dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.


KARTA PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE – I semestr
Nr ucznia Punkty + Punkty – Suma pkt w I sem Oce-na
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41


KARTA PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE – II semestr
Nr ucznia Punkty + Punkty – Suma pkt w II sem Suma pkt w I sem śred-nia liczba pkt Oce-na rocz-na
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 20.02.2011
Podpisał: Sławomir Kulpinski
Dokument z dnia: 20.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 785