Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
ul. Pocztowa 14 b
89-410 Więcbork

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) o ochronie danych osobowych.
 • Statut Szkoły.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.


Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Teki akt osobowych pracowników
 • Ewidencja zastępstw,
 • Protokoły Rad Pedagogicznych ,
 • Protokoły Rady Rodziców,  
 • Księga uczniów, 
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych 
 • Rejestr korespondencji,
 • Ewidencja czasu pracy, 
 • Ewidencja wyjść służbowych,
 • Zestawienia raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
 • Dokumentacja HACCAP,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Archiwum dokumentacji szkolnej.

Sposób udostępniania:

 • Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
 • Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 • Sporządzane są odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Dokumentacja klasowa:

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,

Nauczyciel powinien umożliwić dostęp rodzicom do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,

Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołany na wstępie.
Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące
przebiegu nauczania.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powoływanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 19.03.2013
Podpisał: Sławomir Kilpinski
Dokument z dnia: 19.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 927