Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Regulamin praktycznej nauki zawodu - zał. nr 5

 Załącznik nr 5


REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

A. PRAKTYKI ZAWODOWE DLA TECHNIKÓW
I POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z programem nauczania dla uczniów Technikum czteroletniego w następujących specjalnościach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik hotelarstwa

2. Dla słuchaczy wydziału zaocznego praktyki zawodowe organizowane są dla słuchaczy w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik hotelarstwa

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

4. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy organizacja i kontrola praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy, sklepów, punktów usługowych, banków urzędów skarbowych, urzędu terytorialnego i innych instytucji.

5. Przygotowaniem programów praktyk zawodowych, w ścisłej współpracy z nauczycielami teoretycznych przedmiotów zawodowych zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego.


II PRZYGOTOWANIE MIEJSCA I TERMINÓW PRAKTYKI

1. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.

2. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa między Szkołą a Zakładem Pracy.

3. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje umowy między zakładami pracy a szkołą.

4. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje harmonogramów praktyk zawodowych. Harmonogram przedstawia dyrektorowi i zapoznaje z nim uczniów oraz nauczycieli do 15 września w szkole dla młodzieży, do 15 października w szkole zaocznej. Projekt harmonogramu kierownik praktyk opracowuje do końca maja, bowiem harmonogram stanowi załącznik do arkusza organizacyjnego szkoły.

III ODPRAWA NA PRAKTYKĘ

1. Obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego jest zapoznanie, na początku każdego roku szkolnego, uczniów (słuchaczy) ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

2. Uczniowie kierowani na praktykę powinni posiadać:
a) dzienniczek praktyki
b) program praktyki.
c) teczkę dokumentacyjną


IV DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.

2. Praktyka trwa zgodnie z programem nauczania.

3. Praktykanci pozostają na praktyce nie dłużej niż:
a) 6 godzin dziennie. – poniżej 16 roku życia,
b) 8 godzin dziennie (po ukończeniu 18 lat).

4. Nie można spóźniać się, ani opuszczać dni praktyk.

5. Uczeń zobowiązany jest w czasie praktyk przebywać w zakładzie pracy.

6. Uczeń, który nie zalicza praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności – choroba, może odbywać praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

7. Każdy opuszczony dzień praktyki bez usprawiedliwienia spowoduje zastosowanie w szkole sankcji dyscyplinarnych, zgodnych z regulaminem ucznia.

8. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.

9. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk, pod względem:
- dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy,
- zgodności prowadzenia zajęć z programem,
- prowadzenia dokumentacji ( dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),
- przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.

10. Kierownik szkolenia praktycznego jest zobowiązany sporządzać protokoły z każdej kontroli, omawiać zalecenia i spostrzeżenia z kierownictwem zakładu szkolącego oraz kontrolować realizację zaleceń pokontrolnych. Protokoły są składane w sekretariacie szkoły.


V PROWADZENIE DZIENNICZKA PRAKTYKI

1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

2. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyki w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu oraz proponowanej oceny

VI ZALICZENIE PRAKTYKI

1. Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:
- zakładowego opiekuna praktyki na podstawie przeprowadzonego egzaminu i sporządzonego z niego protokołu
- obecności na praktyce
- oceny prowadzenia dzienniczka praktyki

2. Ocenę ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie kryteriów określonych w punkcie VI.1).

3. Ocenianiu podlega:
- stopień umiejętności i wiedzy zakreślony programem praktyk zawodowych,
- dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek oraz teczka dokumentacyjna

4. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez ucznia w jego dzienniczku propozycję oceny wraz z uzasadnieniem. Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

5. Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację celem wystawienia oceny przez kierownika szkolenia praktycznego.

7. W uzasadnionych przypadkach kierownik szkolenia praktycznego sprawdza umiejętności i wiedzę ucznia. Zmiana oceny wymaga pisemnego uzasadnienia oraz powiadomienia wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę niedostateczną.

9. Kierownik szkolenia praktycznego wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do dziennika i arkusza ocen – w szkole dziennej natomiast do indeksu, arkusza ocen i dziennika w szkole zaocznej.

10. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych.

11. Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.B PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DLA ZSZ.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu na tyłu robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla uczniów ZSZ

3. Uczeń starający się o przyjęcie do ZSZ zobowiązany jest do złożenia stosowanych dokumentów i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

4. Kierownik szkolenia praktycznego zapewnia na początku nauki w szkole uczniom (słuchaczom) dostęp do szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z programu praktyk oraz zapoznaje ich z regulaminem praktycznej nauki zawodu.

5. Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać:
a) dzienniczek praktyki ,
b) program praktyki,
c) teczkę dokumentacyjną


II PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana no podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem.

2. Treść umowy i nadzór określają aktualne przepisy prawne w sprawie praktycznej nauki zawodu.

3. Szkoła stwierdza kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących praktyczną naukę zawodu.

4. Szkoła uwzględnia stwierdzone kwalifikacje na umowach o pracę, potwierdzone przez działające zgodnie z prawem organizacje Zrzeszające Pracodawców.

5. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia środki dydaktyczne (maszyny, urządzenia, narzędzia) oraz zapewnia odpowiednie warunki BHP i spełnia inne wymagania zgodne z aktualnymi przepisami prawa w sprawie praktycznej nauki zawodu.

6. Umowy o praktyczną naukę zawodu są rejestrowane przez szkołę.

7. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym a młodocianym, uczeń zostaje skreślony ( z mocy prawa) z listy uczniów.

III PROWADZENIE DZIENNICZKA PRAKTYKI

1. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu prowadzi rzetelnie i na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu, wypełniając realizację programu praktycznej nauki zawodu.

2. Praktyczna nauka zawodu kończy się wystawieniem oceny przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.


IV DOKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

1. Uczniowie w zawodzie sprzedawcy uczą się w szkole teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Dokształcanie uczniów polega na:
- Uczniowie, którzy nie mogą odbyć kształcenia teoretycznego w szkole w zakresie przedmiotów zawodowych są kierowani przez szkołę do placówek uprawnionych do tego typu szkolenia.
- Koszt podróży i wyżywienia pokrywa młodociany.

V DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1. Praktykant jest uczniem szkoły - podlega zakładowemu regulaminowi pracy i regulaminowi szkoły.

2. Praktyczna nauka zawodu trwa w kl. I i II dwa dni, a wy kl. III cztery dni w tygodniu.

3. Praktykanci odbywają praktykę zgodnie z Kodeksem Pracy.

4. Nie wolno spóźniać się ani opuszczać dni pracy.

5. Każdy opuszczony dzień praktycznej nauki zawodu bez usprawiedliwienia spowoduje zastosowanie w szkole sankcji dyscyplinarnych.

6. W miejscu praktycznej nauki zawodu obowiązuje wzorowa kultura bycia.

7. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia praktycznego współpracuje z pracodawcą w zakresie:
- dyscypliny pracy uczniów,
- zgodności prowadzenia zajęć z programem,
- prowadzenie dokumentacji (dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego).

8. Kierownik szkolenia praktycznego jest zobowiązany sporządzać protokoły z każdej wizyty w zakładzie, omawiać zalecenia i spostrzeżenia z kierownikiem zakładu szkolącego. Protokoły są składane w sekretariacie szkoły.


VI ZALICZANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1. Ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala pracodawca.

2. Ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala się dwa razy w roku (śródroczna, końcowa).
Na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych uczeń dostarcza dokumentację z praktycznej nauki zawodu, w którym musi być wpisana przez pracodawcę ocena końcowa.
W przypadku niedostarczenia pełnej dokumentacji przez ucznia otrzymuje on ocenę niedostateczną.

3. Kierownik szkolenia praktycznego weryfikuje i zatwierdza ocenę końcową z praktycznej nauki zawodu młodocianych.
Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 23.02.2011
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 23.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 266
Wersja do druku