Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego - zał nr 7

Załącznik nr 7

REGULAMIN DZIAŁANIA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACYJNE W WIĘCBORKU

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami art. 55.
2. Ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1997 r. nr 56, poz. 357) art. 6a, ust. 5.
3. Statutu szkoły
4. Kodeksu ucznia.
5. Postulatów i propozycji rodziców, uczniów i grona pedagogicznego.

ROZDZIAŁ I

Samorząd szkoły i jego wewnętrzna struktura
1. W Zespole Szkół – Centrum Edukacyjne ( ZS – CE ) działa samorząd uczniowski (zwany dalej samorządem).
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli:
 samorządy klasowe,
 samorząd szkoły.
4. Samorząd szkoły i samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
5. Rada Samorządu Uczniowskiego koordynuje pracę samorządów i w zakresie spraw uczniów współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Pracą RSU kieruje Zarząd Samorządu Szkoły.
6. W skład zarządu wchodzą:
 przewodniczący zarządu samorządu szkoły,
 z-ca przewodniczącego,
 skarbnik,
 sekretarz,
 członkowie samorządu do spraw kulturalno - oświatowych i imprez o charakterze rekreacyjno - sportowym ,
 kronikarz (kronikarze) szkoły,
 fotograf,
 członkowie samorządu odpowiedzialni za sprzęty techniczne.


ROZDZIAŁ II

Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego.
1. Organa samorządów wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim.
2. Wybory Samorządów Klasowych odbywają się co roku, we wrześniu, na początku roku szkolnego.
3. Samorząd klasy liczy co najmniej trzy osoby tj.
 przewodniczący,
 skarbnik,
 sekretarz,
wybierany w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłaszanych przez uczniów danej klasy.
4. Tworzy się możliwość poszerzenia składu samorządu klasy o osoby zajmujące się prowadzeniem kroniki klasy, gazetki klasowej lub pełniące inne funkcje, wynikające z potrzeb klasy.
5. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego szkoły odbywają się co dwa lata w marcu.
6. Jeżeli skład S.U. zmniejszy się o co najmniej 50% przeprowadza się wybory uzupełniające w czasie trwania kadencji zarządu.
7. Wybory do Zarządu S.U. przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w składzie 5 - 7 osób.
8. Kandydatów do Szkolnej Komisji Wyborczej zgłaszają samorządy klasowe spośród uczniów, nie kandydujących do władz samorządu szkoły.
9. Przyjmuje się, że liczba osób kandydujących do władz samorządu szkoły musi być większa niż liczba funkcji przewidzianych do objęcia w zarządzie samorządu szkoły.
10. Wybory poprzedza trwająca 2 - 3 tygodnie kampania wyborcza prowadzona na terenie szkoły i internatu (jeżeli kandydaci są jego mieszkańcami).
11. Kandydaci mogą prezentować swoje programy i zamierzenia w formie gazetek, plakatów, za pośrednictwem radiowęzła szkolnego, ulotek itp.
12. Materiały wyborcze poszczególnych kandydatów nie mogą być zdejmowane, usuwane, niszczone przez konkurentów lub grupy i pojedynczych wyborców do momentu przeprowadzania wyborów.
13. Prawo wzięcia udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie obecni na zajęciach szkolnych w dniu wyborów.
14. Głosowanie jest tajne.
15. Głosujący otrzymuje kartę do głosowania, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
16. Oddając głos głosujący skreśla na karcie do głosowania conajmniej tyle nazwisk, ile zgłoszono ponad ustaloną liczbę członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wszystkie nazwiska kandydatów są skreślone.
17. Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza przejmuje obowiązki Komisji Skrutacyjnej i ustala wyniki wyborów.
Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, w którym podaje do publicznej wiadomości społeczności szkolnej wyniki głosowania
18. Uczeń (uczennica) który w głosowaniu uzyskał największą (i ponad 50% ogółu oddanych ważnych głosów) liczbę głosów zostaje wybrany przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.
19. Do zarządu S.U. zostają wybrani uczniowie w ustalonej liczbie, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.
20. W ciągu tygodnia od przeprowadzenia wyborów nowy zarząd zbiera się na pierwszym posiedzeniu, na którym przydziela funkcje i obowiązki poszczególnych członkom zarządu - w sposób jawny lub poprzez głosowanie tajne.
21. Według tych samych zasad wybierany jest spośród nauczycieli opiekun samorządu szkolnego. Kandydatów na opiekuna samorządu zgłaszają uczniowie, samorządy klas, samorząd szkoły.

ROZDZIAŁ III


Uprawnienia samorządu.
1. Przedstawiciele samorządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, na których omawiane są sprawy uczniów.
2. Samorząd ma prawo przedstawienia radzie pedagogicznej, dyrektorowi i radzie rodziców wniosków i opinii dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów we nauce i zachowaniu,
 prawo do organizacji życia szkolnego zachowującego propozycje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Na podobnych zasadach samorząd organizuje działalność rozrywkową w szkole.
3. Samorząd ma prawo wydawania gazetki szkolnej, jeśli pozwalają na to możliwości poligraficzne szkoły lub prowadzenia radia szkolnego, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Samorząd powołuje zespół redakcyjny.
W tworzeniu gazetki szkolnej lub programu radiowego mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie.
Część kosztów związanych z taką działalnością samorząd pokrywa z własnych środków.
4. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
5. Samorząd organizuje przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej - tzw. „otrzęsiny”.
6. Samorząd szkoły uczestniczy w opracowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO) poprzez zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków.


ROZDZIAŁ IV

Zasady opracowania opinii w pracy nauczyciela.
1. Dyrektor szkoły może zwrócić się do samorządu uczniowskiego o wystawienie opinii o pracy nauczyciela.
2. Opinię opracowaną na piśmie przedstawia samorząd klasy, w której nauczyciel uczy danego przedmiotu.
3. Opinię przedstawiają te klasy i ich uczniowie, w których dany nauczyciel uczy najdłużej tj. co najmniej dwa lat i jest dobrze znany uczniom.
4. Jeżeli nauczyciel uczy przedmiotów w wielu klasach dyrektor szkoły może zwrócić się o opinię do jednej lub więcej klas.
5. Dyrektor może zwrócić się o opinię o nauczycielu również do klasy, której jest on wychowawcą.
6. Opinię opracowuje samorząd klasy, a następnie przedstawia ją do akceptacji wszystkim uczniom danej klasy.
7. Ostateczną uzgodnioną z klasą opinię samorząd po jej podpisaniu przekazuje dyrektorowi szkoły.
8. Przedmiotem opinii o nauczycielu są między innymi:
 sposób prowadzenia zajęć,
 obiektywizm w ocenianiu,
 sprawiedliwe i równe traktowanie uczniów,
 zrozumienie dla trudnych sytuacji w jakich może znaleźć się uczeń,
 umiejętność zachęcania do pracy,
 otwartość na problemy klasy,
 kultura osobista,
 samodyscyplina, obowiązkowość i punktualność itp.


ROZDZIAŁ V

Obowiązki samorządu.
W trosce o przestrzeganie przepisów i regulaminu szkoły, o zachowanie porządku i dyscypliny uczniów samorząd:
1. Dba o poszanowanie przez uczniów majątku i mienia szkoły, jej wyposażenia i urządzeń.
2. Obejmuje oddziaływaniem wychowawczym uczniów, którzy:
 wykazują brak dyscypliny w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,
 naruszają zasady dobrego zachowania,
 palą papierosy i spożywają alkohol,
 nie przestrzegają regulaminów,
 ubierają się niechlujnie, nieestetycznie itp.
3. W porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności z przyswajaniem i opanowaniem treści programowych oraz osiągającym mierne wyniki w nauce.
4. Organizuje według potrzeb dyżury porządkowe / np. W szatni, toaletach, na korytarzach / dla zapewnienia ładu i porządku na terenie szkoły i wokół szkoły.
5. Podejmuje działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
6. Pomaga w organizowaniu i prowadzeniu sklepiku szkolnego oraz punktu wdawania gorących napojów dla uczniów w okresie jesienno - zimowym.
7. Inicjuje i organizuje lub współorganizuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły imprezy i uroczystości szkolne, np. z okazji:
 Dnia Edukacji Narodowej,
 Świąt państwowych,
 Dnia wiosny,
 Dnia sportu,
 rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
8. Sprawuje opiekę nad działalnością radiowęzła szkolnego. W porozumieniu z nauczycielem materialnie odpowiedzialnym za sprzęt typuje uczniów obsługujących urządzenia: uczniowie odpowiadają za stan i jakość aparatury.


ROZDZIAŁ VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy samorządu uczniowskiego.
1. Samorząd szkoły posiada własne fundusze, z których finansuje własne wydatki związane z jego statutową działalnością.
2. Funduszem samorządu klasowego jest 30% kwoty zgromadzonej przez poszczególne klasy w ramach składek na Radę Rodziców w ciągu roku szkolnego.
3. Środki te mogą być wydatkowane na:
 zakupy pomocy naukowych na potrzeby klas,
 dofinansowanie wycieczek, biwaków, wyjazdów do teatru, kina itp.,
 na inne uzasadnione potrzeby związane z funkcjonowaniem klasy.
4. Wydatki są realizowane w uzgodnieniu z wychowawcą klasy.
5. Wydatki są dokumentowane rachunkami, opisywane i realizowane przez wychowawcę klasy z księgowością Rady Rodziców.
6. Środki pieniężne klasy nie wydane w danym roku szkolnym są kumulowane i mogą być realizowane w kolejnym roku szkolnym.
7. Źródłami dochodów samorządu szkoły są:
 wpływy ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,
 wpływy ze sprzedaży gazetki szkolnej lub innych materiałów wydawanych przez samorząd szkoły,
 wpływy z opłat za wypożyczenie identyfikatorów,
 oprocentowanie środków finansowych gromadzonych na książeczce oszczędnościowej,
 wpływy ze sprzedaży okolicznościowych znaczków,
 dobrowolne wpłaty.
8. Fundusze samorządu przeznaczane są na:
 zakupy sprzętu do radiowęzła szkolnego,
 zakup nagród rzeczowych dla uczniów i aktywnych członków samorządu,
 pokrycie kosztów imprez i uroczystości szkolnych,
 pomoc uczniom w szczególnych sytuacjach życiowych,
 częściowe pokrycie kosztów wydawania gazetki szkolnej (część pokrywa szkoła),
 zakup kaset video i materiałów fotograficznych.
9. Środki pieniężne samorządu szkoły gromadzone są na książeczce oszczędnościowej.
10. Ze względów prawnych środkami pieniężnymi samorządu dysponuje opiekun samorządu.
11. Samorząd za pośrednictwem skarbnika prowadzi rejestr przychodów i wydatków środków finansowych.
12. Wydatki dokumentowane są rachunkami, opisanymi przez opiekuna samorządu i przechowywane przez skarbnika.
13. Raz w miesiącu dokonuje się kontroli stanu środków pieniężnych.
14. Kontroli dokonuje komisja w składzie:
 przewodniczący samorządu,
 skarbnik samorządu,
 opiekun samorządu.


ROZDZIAŁ VII


Sposób dokumentowania działalności organów samorządu.
1. Samorządy klas i samorząd szkoły dokumentuje swoją działalność w formie:
 protokołów z zebrań i obrad,
 publikacji sprawozdań i relacji z organizowanych imprez szkolnych w gablocie samorządu szkolnego i na stronie Internetowej szkoły,
 dziennika spotkań samorządu
 protokołów pokontrolnych lub notatek w rejestrze finansowym samorządu szkolnego.
2. Samorządy klas, jeżeli uważają to za celowe, mogą prowadzić kronikę z życia klasy.
3. Samorząd uczniowski szkoły prowadzi:
 kronikę szkoły w formie księgi fotograficznej i wideoteki
4. Samorząd szkoły może wydawać gazetkę szkolną.
5. Bieżące informacje dla uczniów samorząd ogłasza w prowadzonej przez siebie gablocie.

Postanowienia końcowe.
1. Zarząd Samorządu uczniowskiego w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań może powoływać zespoły i sekcje, których charakter i liczba członków oraz sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie S. U.
2. Zarząd Samorządu szkoły jako jedyna reprezentacja ogółu uczniów może kontaktować się z dyrekcją szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna samorządu w każdej sprawie dotyczącej:
 programu nauczania,
 konfliktów,
 dyscypliny,
 inicjatyw samorządu,
 nierespektowania ustawowych i statutowych uprawnień samorządu przez inne organy szkoły.
3. Zarząd S. U. Może kontaktować się w powyższych sprawach z innymi organami kolegialnymi działającymi w szkoleOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 23.02.2011
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 23.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 004
Wersja do druku