Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin działania świetlicy szkolnej

Regulamin działania świetlicy szkolnej

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

Na podstawie § 30 pkt. 2 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin działania świetlicy następującej treści:

1.

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły
realizowaną w wydzielonym pomieszczeniu.

2.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki
wychowawczej oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

3.

Do zadań świetlicy należy:
a) objęcie opieką młodzieży dojeżdżającej, rozpoczynającej zajęcia lekcyjne w późniejszych
godzinach,
b) mającej wolne godziny lekcyjne wynikające z planu lekcyjnego i podziału na grupy,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań oraz organizowanie zajęć
w tym zakresie,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki
oraz kształtowanie nawyków życia codziennego,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
f) rozwijanie samodzielności, samorządności, przedsiębiorczości oraz społecznej aktywności
uczniów,
g) współdziałanie z różnymi placówkami upowszechniania kultury, instytucjami
i organizacjami,
h) prowadzenie współpracy z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem i rodzicami w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych.

4.

Świetlica prowadzi dla uczniów zajęcia w formach stałych, okresowych i okazjonalnych.

5.

Czas działania świetlicy określony jest ustalonymi godzinami pracy, harmonogram otwarcia świetlicy określa załącznik do niniejszego regulaminu.

6.

Organizacja i formy pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb szkoły i zainteresowań młodzieży.
Formami tymi są zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkol-
nego, kółka zainteresowań oraz inne wynikające z potrzeb szkoły.

7.

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z opiekunem świetlicy, stosownie do możliwości kadrowych
i zabezpieczenia środków finansowych /w tym pozabudżetowych/ może wyrazić zgodę
na organizację innych form pracy świetlicy lub zawieszenia działalności istniejących.

8.

Pracą świetlicy kieruje opiekun.

9.

Opiekun świetlicy sporządza co rocznie plan działania świetlicy w danym roku szkolnym.

10.

Opiekun świetlicy przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności dwa razy
do roku.
Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 803